Αρχές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αγαπητέ πελάτη,

Ας ενημερώσουμε με ποιον τρόπο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με την προσφορά, τη σύναψη, την παροχή και τη συντήρηση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας από την Easy Software (εφεξής "εμείς" ή "η εταιρεία μας").

Σκοπός αυτών των αρχών είναι να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε, τις πηγές από τις οποίες τα έχουμε, τον σκοπό για τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, τους οποίους μπορούμε να παράσχουμε τα δεδομένα, σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ή ποια είναι τα ατομικά σας δικαιώματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Έτσι, διαβάστε το περιεχόμενο αυτών των αρχών. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις σας σε οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματά μας στο Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@easysoftware.com.

1. Γενικές πληροφορίες

Η Εταιρεία μας υπόκειται σε διάφορες νομικές υποχρεώσεις όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη που πρέπει να τηρήσουμε, ιδίως όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων ή την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Από αυτή την άποψη, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας χωρίς την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών πέρα ​​από το πλαίσιο των υποχρεωτικών μας υποχρεώσεων για λόγους εξυπηρέτησης πελατών και σας απευθύνουμε με στοχοθετημένες προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών. Χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας για να το κάνετε αυτό. Εάν αποφασίσετε να μην χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας στις περιπτώσεις αυτές, τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να είναι περιορισμένα ή διαφορετικά προσαρμοσμένα, ανάλογα με το εύρος των δεδομένων που έχουμε δικαίωμα επεξεργασίας. Κάθε πελάτης ενημερώνεται για το εύρος των περιορισμών ή προσαρμογών.

Εκτός εάν αναφέρεται ρητώς άλλως, όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ισχύουν και για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μελλοντικών πελατών, δηλαδή ατόμων με τα οποία είμαστε σε επαφή αλλά δεν έχουμε ακόμη συνάψει συμβατική σχέση, καθώς και πρώην πελάτες. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ισχύει και σε εύλογο βαθμό στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων άλλων προσώπων για τα οποία η Εταιρεία έχει ορισμένες υποχρεώσεις ή με τις οποίες η Εταιρεία μας βρίσκεται σε άμεση επαφή χωρίς να έχει συμβατική σχέση μαζί τους ( όπως εκπρόσωποι νομικών προσώπων).

1.1. Αρχές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τηρούμε τα κορυφαία πρότυπα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα τηρούμε τις ακόλουθες αρχές:

(α) Επεξεργαζόμαστε πάντα τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν σαφή και κατανοητό ορισμό, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα μέσα, με καθορισμένο τρόπο και μόνο για ένα χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο σε σχέση με το σκοπό. επεξεργαζόμαστε μόνο τα ακριβή προσωπικά δεδομένα των πελατών και διασφαλίζουμε ότι η επεξεργασία τους αντιστοιχεί και είναι απαραίτητη για τον καθορισμένο σκοπό.

(β) Προστατεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο που εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή ασφάλεια των δεδομένων και εμποδίζουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πελατών, τροποποίηση, καταστροφή ή απώλεια, μη εξουσιοδοτημένες μεταφορές, άλλη μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία ή άλλη κατάχρηση.

(γ) Σας ενημερώνουμε πάντοτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας να λαμβάνετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις περιστάσεις αυτής της επεξεργασίας καθώς και τα άλλα σας σχετικά δικαιώματα.

(δ) Στην Εταιρεία μας τηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ένα επίπεδο ασφάλειας που να ταιριάζει σε όλους τους πιθανούς κινδύνους. όλα τα πρόσωπα που έρχονται σε επαφή με τα προσωπικά δεδομένα των πελατών είναι υποχρεωμένα να τηρούν εμπιστευτικά τις πληροφορίες που αποκτώνται σε σχέση με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων.

2. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

2.1. Πληροφορίες σχετικά με τον Διαχειριστή

Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία μας, π.χ. Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, ID: 08960980

2.2. Σκοπός και Νομική Βάση της Επεξεργασίας

2.2.1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή σας

Αυτό συνήθως αφορά καταστάσεις όπου είστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα ως προϋπόθεση για να μας δώσετε το προϊόν ή την υπηρεσία μας ή όπου έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που αποκτήθηκαν με άλλο τρόπο.

(α) Δυνάμει του νόμου, έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας για τους ακόλουθους σκοπούς συμμόρφωσης με τις καταστατικές μας υποχρεώσεις, και ειδικότερα:

(i) συμμόρφωση προς τις νόμιμες γνωστοποιήσεις προς τις δημόσιες αρχές ·

(ii) τήρηση των υποχρεώσεων αρχειοθέτησης.

(β) Συμπέρασμα ή εκτέλεση συμβολαίου μαζί σας.

γ) Προστασία δικαιωμάτων και συμφερόντων που προστατεύονται από το νόμο, ιδίως όσον αφορά την επίλυση οποιωνδήποτε και όλων των διαφορών, ιδίως για λόγους δικαστικών ή άλλων διαφορών.

2.2.2. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη συγκατάθεσή σας

Αυτό αφορά ιδιαίτερα καταστάσεις όπου συμφωνείτε εθελοντικά ότι επεξεργαζόμαστε τα παρεχόμενα ή άλλως αποκτηθέντα προσωπικά δεδομένα. Η μη αποδοχή της συγκατάθεσής σας μπορεί να είναι ένας λόγος που εμποδίζει την Εταιρεία μας να παρέχει συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ή αναγκάζοντάς την να προσαρμόσει εύλογα τη διαθεσιμότητα, το εύρος ή τους όρους των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Με βάση τη συγκατάθεσή σας, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) φροντίδα του πελάτη · πρόκειται για δραστηριότητες που δεν αντιπροσωπεύουν την εκτέλεση μιας σύμβασης ή άλλου νομικού πλαισίου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (i) έρευνα αγοράς, (ii) παρακολούθηση των δράσεων των πελατών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες ( ο σκοπός αυτός δεν σχετίζεται με απλή απόκτηση πληροφοριών σχετικά με ενέργειες επισκεπτών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας με τη μορφή cookies όπως περιγράφεται παρακάτω στο άρθρο για τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και τις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας)

β) προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών · Συγκεκριμένα, αυτό περιλαμβάνει τη διανομή πληροφοριών, την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας μας και άλλων μερών, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται σε συγκεκριμένους πελάτες, όλα μέσω διαφόρων καναλιών, όπως μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικών μέσων (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των μηνυμάτων που αποστέλλονται σε κινητές συσκευές μέσω τηλεφωνικού αριθμού) ή τηλεφωνικά μέσω ιστότοπου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία μας έχει επίσης το δικαίωμα να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες σε πελάτες χωρίς τη συναίνεσή τους. αν υπονοείται από το νόμο, θα ενημερωθείτε σχετικά με το δικαίωμά σας να εκφράσετε τη διαφωνία σας με οποιαδήποτε περαιτέρω προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Από την άποψη αυτή, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να διαβιβάζονται σε τρίτους για τη διανομή των πληροφοριών και την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών αυτών των τρίτων. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται παρακάτω σε αυτές τις αρχές.

2.3. Πεδίο εφαρμογής των προσωπικών δεδομένων επεξεργασμένου πελάτη

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε βαθμό που είναι απαραίτητος για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών. Επεξεργαζόμαστε ιδιαίτερα τα στοιχεία επικοινωνίας και ταυτοποίησης. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εύρος των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών αναφέρονται στο παράρτημα 1 αυτών των αρχών.

2.4. Μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η μέθοδος με την οποία η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα περιλαμβάνει τόσο χειρωνακτική όσο και αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αλγοριθμικής επεξεργασίας, στα πληροφοριακά μας συστήματα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται κυρίως σε επεξεργασία από υπαλλήλους της Εταιρείας μας και, σε βαθμό που απαιτείται, από τρίτους. Πριν από οποιαδήποτε αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτο μέρος, συνάπτουμε πάντοτε γραπτή συμφωνία με το τρίτο μέρος, η οποία περιέχει τις ίδιες εγγυήσεις όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως τηρήθηκε από την Εταιρεία μας σύμφωνα με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της.

2.5. Οι παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι διαθέσιμα ιδιαίτερα στους υπαλλήλους της Εταιρείας μας σε σχέση με την εκτέλεση των επαγγελματικών τους καθηκόντων που απαιτούν εργασία με προσωπικά δεδομένα των πελατών, ωστόσο μόνο σε βαθμό που είναι απαραίτητος στη συγκεκριμένη περίπτωση και σύμφωνα με όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα αποκαλύπτονται σε τρίτους που συμμετέχουν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της Εταιρείας μας, ή τέτοια προσωπικά δεδομένα μπορούν να διατίθενται σε αυτά για άλλους λόγους σύμφωνα με το νόμο. Πριν από οποιαδήποτε αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτο μέρος, συνάπτουμε πάντοτε γραπτή συμφωνία με το τρίτο μέρος για να καθορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τρόπο που να περιέχει τις ίδιες εγγυήσεις όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όπως τηρήθηκε από την Εταιρεία μας σύμφωνα με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις του.

2.5.1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα, ή άμεσα, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε:

  • τις αρμόδιες κρατικές αρχές, τα δικαστήρια και τις αρχές επιβολής του νόμου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και για την εκτέλεση της απόφασης ·
  • άλλα μέρη σε βαθμό που προβλέπεται από τη νομοθεσία, όπως σε τρίτους με σκοπό την είσπραξη των απαιτήσεών μας από πελάτες.

2.5.2. Με την επιφύλαξη της συναίνεσής σας, που μας δίνει το δικαίωμα να διαθέσουμε πληροφορίες που αντιπροσωπεύουν τα προσωπικά δεδομένα στο σχετικό βαθμό, αποκαλύπτουμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα στη Easy Software ltd. για σκοπούς διανομής πληροφοριών, προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας μας, προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων της Εταιρείας μας και φροντίδας πελατών.

2.6. Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε ξένες χώρες

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στην επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας και άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου εδρεύουν οι διεθνείς οντότητες του Ομίλου και οι οποίες έχουν το ίδιο πρότυπο προστασίας προσωπικών δεδομένων με την Τσεχική Δημοκρατία. Ούτε η Εταιρεία μας ούτε οι οντότητες που συμμετέχουν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πελατών αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα πελατών σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.7. Περίοδος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία μας επεξεργάστηκε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μόνο για ένα χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας. Από καιρό σε καιρό αξιολογούμε την ύπαρξη της ανάγκης επεξεργασίας ορισμένων προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για συγκεκριμένο σκοπό. Μόλις διαπιστώσουμε ότι τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για οποιονδήποτε από τους σκοπούς για τους οποίους έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, καταστρέφουμε τα δεδομένα. Ωστόσο, όσον αφορά ορισμένους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αξιολογήσαμε εσωτερικά τη συνήθη διάρκεια χρήσης των προσωπικών δεδομένων, μετά την εκπνοή της οποίας αξιολογούμε πολύ προσεκτικά την ανάγκη επεξεργασίας τέτοιων προσωπικών δεδομένων για τον συγκεκριμένο σκοπό. Εν προκειμένω, θεωρεί επίσης ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό:

α) η εκτέλεση των συμβάσεων διεκπεραιώνεται κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη · τότε τα σχετικά προσωπικά δεδομένα είναι συνήθως χρήσιμα για δέκα χρόνια.

(β) η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών υποβάλλεται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης · τότε τα σχετικά προσωπικά δεδομένα είναι συνήθως χρήσιμα για δέκα χρόνια. αν τα προσωπικά δεδομένα αποκαλυφθούν στο πλαίσιο αυτό σε τρίτους, ο χρόνος επεξεργασίας καθορίζεται από τους τρίτους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες που αναφέρονται στις αρχές αυτές.

(γ) η εξυπηρέτηση του πελάτη διεκπεραιώνεται κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη · τότε τα σχετικά προσωπικά δεδομένα είναι συνήθως χρήσιμα για δέκα χρόνια.

2.8. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Σε αυτές τις αρχές προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ότι για ορισμένους σκοπούς μπορούμε να τα επεξεργαστούμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παραχωρήσετε τη συγκατάθεσή σας στην εταιρεία μας για να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα και έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε επίσης το δικαίωμα να επεξεργαστούμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα διακόψουμε τη διεκπεραίωση των σχετικών προσωπικών δεδομένων για σκοπούς που απαιτούν τη σχετική συναίνεση. Ωστόσο, ενδέχεται να έχουμε το δικαίωμα ή ακόμα και την υποχρέωση να επεξεργαζόμαστε τα ίδια προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς.

Αν αρνηθείτε να χορηγήσετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται:

(α) να προσαρμόζει ανάλογα τη διαθεσιμότητα, το πεδίο ή τις συνθήκες των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, ή

(β) αρνείται να σας παράσχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας μόλις διαπιστώσουμε ότι η συναίνεση αυτή είναι απαραίτητη για την παροχή του προϊόντος ή της υπηρεσίας με τους συγκεκριμένους όρους.

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματά μας, στείλτε μας μια επιστολή προς την εταιρεία, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@easysoftware.com ή μέσω φόρμας στις ιστοσελίδες του Easy Software.

2.9. Πηγές Προσωπικών Δεδομένων

Παίρνουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών κυρίως από:

(α) στους πελάτες, άμεσα, όπως κατά τη σύναψη συμβάσεων που σχετίζονται με προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρείας που παρέχονται, ή / και έμμεσα, όπως κατά τη χρήση των προϊόντων ή υπηρεσιών της Εταιρείας από τους πελάτες ή ως μέρος της παροχής πληροφοριών για τα προϊόντα της Εταιρείας και υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες, όπως μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας κ.λπ.

(β) υποψήφιους πελάτες που ενδιαφέρονται για υπηρεσίες της Εταιρείας μας στο πλαίσιο εκδηλώσεων και εκστρατειών μάρκετινγκ.

(γ) τις δικές του δραστηριότητες μέσω επεξεργασίας και αξιολόγησης άλλων προσωπικών δεδομένων των πελατών.

2.10. Το δικαίωμά σας να ζητάτε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και την προστασία των δικαιωμάτων του πελάτη

Αν μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Για την παροχή αυτών των πληροφοριών, δικαιούστε να ζητήσετε εύλογη αποζημίωση για το κόστος που προέκυψε για την παροχή των πληροφοριών. Αν διαπιστώσετε ή πιστεύετε ότι η Εταιρεία μας ή τρίτο μέρος που συμμετέχει στην επεξεργασία δεδομένων επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε σύγκρουση με την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας ή / και σε σύγκρουση με το νόμο, ιδίως εάν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή, μπορείτε:

(α) να ζητήσει εξηγήσεις από την Εταιρεία μας ή από το τρίτο μέρος που συμμετέχει στην επεξεργασία δεδομένων.

β) να ζητήσουν αποκατάσταση της ελαττωματικής κατάστασης · συγκεκριμένα, μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση ή τροποποίηση των προσωπικών δεδομένων. αν χρειαστεί, τα δεδομένα θα αποκλειστούν προσωρινά ή θα καταστραφούν.

Εάν θεωρήσουμε ότι το αίτημά σας είναι νόμιμο, η Εταιρεία μας ή το τρίτο μέρος που συμμετέχει στην επεξεργασία δεδομένων θα αφαιρέσει την ελαττωματική κατάσταση δωρεάν και αμέσως.

2.11. Εταιρεία ως επεξεργαστή προσωπικών δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία μας χειρίζεται επίσης τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μέσω εξουσιοδότησης άλλου μέρους (άλλου διαχειριστή). Για παράδειγμα, αυτές οι περιπτώσεις περιλαμβάνουν τη συνεργασία με την Easy Software ltd., Για προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων μερών ή τη συνεργασία με τρίτους. Για λεπτομερείς πληροφορίες, είναι πάντα απαραίτητο να επικοινωνήσετε με τον συγκεκριμένο διαχειριστή προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν η Εταιρεία μας έχει εξουσιοδοτηθεί να παρέχει πληροφορίες στη συγκεκριμένη περίπτωση.

2.12. Ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και κινητές εφαρμογές

Στο πλαίσιο της φροντίδας πελατών, η Εταιρεία μας αναπτύσσει τεχνολογίες που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και κινητές εφαρμογές για να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας. Συγκεκριμένα, αυτές περιλαμβάνουν υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου, των κοινωνικών δικτύων και των διαφόρων κινητών εφαρμογών.

Κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, μπορείτε να μας απευθύνετε μέσω διαφόρων κοινωνικών δικτύων. Χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα αυτά τα κανάλια επικοινωνίας ως εργαλεία μάρκετινγκ. τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας δεν παρέχονται μέσω κοινωνικών δικτύων αυτή τη στιγμή.

Μπισκότα. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies όταν παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή του χρήστη αφού πρώτα φορτώσουν έναν ιστότοπο για πρώτη φορά. Αυτά τα αρχεία διευκολύνουν τον εντοπισμό του τρόπου με τον οποίο συνεργάζονται οι επισκέπτες με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, κάτι που μας βοηθά να επιδιώξουμε μια πιο φιλική επικοινωνία με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας ή ένα πιο αποτελεσματικό μάρκετινγκ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας.

2.13. Αρχές

Αυτές οι Αρχές ισχύουν και ισχύουν από ___________. Η τρέχουσα έκδοση των Αρχών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας και είναι επίσης διαθέσιμη στα καταστήματα μας.

Παράρτημα 1 - Πεδίο εφαρμογής επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων

Στοιχεία αναγνώρισης - αυτά περιλαμβάνουν στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, ημερομηνία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμό τηλεφώνου, εργοδότη ή. εκπροσωπούμενη εταιρεία · για τους πελάτες που είναι φυσικά πρόσωπα - επιχειρηματίες, και τον αριθμό ταυτότητας και τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Άλλα πιθανά δεδομένα αναγνώρισης περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση IP του υπολογιστή που χρησιμοποιείται και αρχεία συγκεκριμένων δεδομένων ελέγχου ταυτότητας που συμφωνούμε να χρησιμοποιήσουμε

Στοιχεία επικοινωνίας - όνομα, επώνυμο, διευθύνσεις επικοινωνίας, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα παρόμοια δεδομένα επαφών. Άλλα παρόμοια δεδομένα επαφών μπορεί να είναι η διεύθυνση IP του χρησιμοποιημένου υπολογιστή και τα αρχεία συγκεκριμένων δεδομένων ελέγχου ταυτότητας που συμφωνούμε να χρησιμοποιήσουμε.

Σε περίπτωση που αποσύρετε μια υποβληθείσα αίτηση για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, επεξεργαζόμαστε επίσης την ημερομηνία απόσυρσης της αίτησης μαζί με τα δεδομένα που παρέχονται πριν από την ανάκληση.

Δεδομένα που προκύπτουν από την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων - ανάλογα με τη φύση του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Στην κατηγορία αυτή, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όπως τη διάρκεια της σύμβασης, ________

Τα προσωπικά δεδομένα που αποκτώνται σε σχέση με την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας - αυτά περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεών μας. Συγκεκριμένα, αυτά περιλαμβάνουν:

(i) δεδομένα που χρησιμεύουν για την εξασφάλιση επικοινωνιών ·

(ii) τα αρχεία της προτιμώμενης γλώσσας επικοινωνίας, η οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον για ένα προϊόν ή υπηρεσία, τις επενδυτικές στρατηγικές σας ή τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που μας γνωστοποιήσατε.

Δοκιμάστε το Easy Project σε δωρεάν δοκιμή 30 ημερών

Πλήρεις δυνατότητες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας, στη γεωγραφική σας τοποθεσία