en
Γλώσσα
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Μηχανική μετάφραση
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • Όχι.
 • pl
 • tr

Οροι και Προϋποθεσεις

Για τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών 

1. Εισαγωγικές διατάξεις 

1.1. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ του Πελάτη και του Παρόχου και ορίζουν δεσμευτικούς κανόνες και προϋποθέσεις παροχής Υπηρεσιών και Προϊόντων και χρήσης Υπηρεσιών και Προϊόντων. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ του Παρόχου της Υπηρεσίας και του Πελάτη. 

1.2. Οι παρακάτω ορισμοί έχουν για τους σκοπούς των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ως εξής: 

 • T & C - σημαίνει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. 
 • Συμφωνία – σημαίνει Συμφωνία πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Πελάτη και του Παρόχου συνήθως με την υπογραφή της δεσμευτικής εντολής. 
 • Πελάτης - σημαίνει άτομο που ασκεί επιχειρηματική ή νομική οντότητα που συνάπτει συμφωνία με τον πάροχο. 
 • Διακομιστή του πελάτη – σημαίνει ότι ο διακομιστής και ο άλλος εξοπλισμός HW δεν ανήκουν, δεν διαχειρίζονται, ή ελέγχεται από τον Πάροχο. 
 • Provider – σημαίνει την εταιρεία [Easy Software Ltd., με έδρα στο Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, Αναγνωριστικό εταιρείας: 08960980/ με την οποία η Συμφωνία έχει συναφθεί]. 
 • Προϊόν - σημαίνει οποιαδήποτε Υπηρεσία ή μέρος της που παρέχεται με την επωνυμία συγκεκριμένης επωνυμίας του Παρόχου με βάση την πολιτική επωνυμίας του Παρόχου. Ο Πελάτης αγοράζει το Προϊόν ΩΣ ΕΧΕΙ. Η υποστήριξη και άλλες Υπηρεσίες παρέχονται χωριστά. 
 • Τιμοκατάλογος - σημαίνει το έγγραφο ή την ιστοσελίδα, η οποία καθορίζει την τιμή της Υπηρεσίας και / ή του Προϊόντος, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στη Συμφωνία. 
 • Προδιαγραφές υπηρεσίας υλοποίησης – σημαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής που θέτει ο Πάροχος ή/και εξατομικεύεται από τον Πελάτη σύμφωνα με τη Συμφωνία. Εκτός αν ο Πελάτης έχει αγόρασε μια Υπηρεσία Υλοποίησης ή, εκτός εάν αναφέρεται ρητά, δεν υπάρχει εγγυημένη Υπηρεσία Υλοποίησης που περιλαμβάνεται στην τιμή του Προϊόντος. 
 • Προδιαγραφές υπηρεσίας υποστήριξης - οι όροι και οι όροι υποστήριξης που καθορίζονται από τον Παροχέα ή / και εξατομικεύονται από τον Πελάτη σύμφωνα με τη Συμφωνία. Εκτός εάν ο Πελάτης έχει αγοράσει μια Υπηρεσία Υποστήριξης ή εάν δεν έχει ρητά δηλωθεί, δεν υπάρχει εγγυημένη Υπηρεσία Υποστήριξης που περιλαμβάνεται στην τιμή του Προϊόντος. 
 • Υπηρεσία – σημαίνει τη συγκεκριμένη Υπηρεσία που παρέχεται από τον Πάροχο στον Πελάτη βάσει της Συμφωνίας, και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει άδεια για την Υπηρεσία, συντήρηση της Υπηρεσίας, Υποστήριξη Υπηρεσιών και άλλες σχετικές υπηρεσίες, στον βαθμό που συμφωνείται στη Συμφωνία ή/και παρέχεται μέσω το σχετικό Προϊόν. 
 • Δοκιμαστική έκδοση της υπηρεσίας – σημαίνει μια δοκιμαστική έκδοση της Υπηρεσίας, η οποία διατίθεται στον Πελάτη δωρεάν και σε περιορισμένο βαθμό. 
 • Διαχειριστής - σημαίνει ένα πρόσωπο που ορίζει ο Πελάτης για τη διαχείριση του λογαριασμού του χρήστη. 
 • Χρήστες - σημαίνει φυσικό πρόσωπο που εργάζεται για τον Πελάτη (ως υπάλληλός του, εταίρος, εκτελεστικός διευθυντής, πρόσωπο που συνεργάζεται μακροπρόθεσμα με τον Πελάτη στο πλαίσιο συμφωνίας παροχής νομικών υπηρεσιών), για την οποία ο Πελάτης δημιουργεί λογαριασμό χρήστη . 
 • Λογαριασμός χρήστη - σημαίνει λογαριασμό χρήστη με μοναδικό κωδικό πρόσβασης και κωδικό πρόσβασης. 
 • Σύστημα ασφαλείας δεδομένων - σημαίνει ένα έγγραφο που περιγράφει μεθόδους εξασφάλισης δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην εφαρμογή παροχής υπηρεσιών. 
 • Μέρη - σημαίνει από κοινού τον Πελάτη και τον Παροχέα. 

2. Μέθοδος Αποδοχής Όρων και Προϋποθέσεων 

2.1. Η υπηρεσία παρέχεται στον Πελάτη βάσει σύμβασης που έχει συναφθεί.  

2.2. Αυτά τα T&C σχηματίζουν ο αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. 

2.3. Η συμφωνία συνάπτεται είτε:  

α) την ημέρα της υπογραφής και από τα δύο μέρη (ειδικά για όλες τις Υπηρεσίες που προσφέρονται με προσαρμοσμένες ρυθμίσεις)·  

β) ηλεκτρονικά μέσω αποδοχής μέσω της διεπαφής ιστού (ειδικά όσον αφορά το εκτός συνταγής Υπηρεσίες που χρεώνονται αποκλειστικά από τον Τιμοκατάλογο) με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης να καθυστερεί μέχρι την πληρωμή του τιμήματος για την Υπηρεσία (σε περίπτωση ασύρματης μεταφοράς όταν το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή για τις Υπηρεσίες πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Παρόχου) στο ποσό που καθορίζεται στην πρώτη περίοδο τιμολόγησης γίνεται δεόντως από τον Πελάτη.  

2.4. Η Ενότητα 2.3 δεν εφαρμόζεται εάν ο Πελάτης θα χρησιμοποιεί τη Δοκιμαστική έκδοση της Υπηρεσίας, οπότε η Συμφωνία συνάπτεται υπό τους όρους που ορίζονται στο Άρθρο 4 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. 

3. Παροχή της Υπηρεσίας 

3.1. Ο Παροχέας εκτελεί την Υπηρεσία στη διεύθυνση διαδικτύου που καθορίζεται στην προδιαγραφή του προϊόντος και στους υποτομείς του ή στους διακομιστές του Πελάτη σύμφωνα με τη Συμφωνία και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στις προδιαγραφές του προϊόντος. 

3.2. Το εύρος των Υπηρεσιών ορίζεται στην προδιαγραφή προϊόντος, η οποία επισυνάπτεται στη Συμφωνία. Η προδιαγραφή προϊόντος μπορεί να καθορίζει το εύρος των μεμονωμένων (μερικών) Υπηρεσιών ως προς το περιεχόμενο και τη μέθοδο ενεργοποίησής τους με περισσότερες λεπτομέρειες. 

3.3. Ορισμένες πτυχές της Υπηρεσίας ενδέχεται να παρέχονται είτε με τη βοήθεια είτε απευθείας από τρίτους διαφορετικούς από τον Πάροχο. Σε αυτήν την περίπτωση, η χρήση της λύσης τρίτου μέρους διέπεται από τους ειδικούς όρους του εν λόγω τρίτου μέρους και με τη χρήση της εν λόγω λύσης ο Πελάτης αναγνωρίζει τον δεσμευτικό χαρακτήρα αυτών των όρων. Επί του παρόντος, ειδικά η υπηρεσία OpenAI API χρησιμοποιείται εντός της Υπηρεσίας και χρησιμοποιείται απευθείας από τον Πελάτη. Ως εκ τούτου, οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για τυχόν αποτελέσματα που παράγονται από και χρήση των υπηρεσιών OpenAI - https://openai.com/policies/eu-terms-of-use/. Ωστόσο, η πλήρης λίστα όλων των εμπλεκόμενων παρόχων τρίτων θα παρέχεται στον Πελάτη κατόπιν αιτήματος χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Μια πλήρης λίστα λογισμικού τρίτων κατασκευαστών που χρησιμοποιείται απευθείας στο on-premise Η έκδοση της Υπηρεσίας μπορεί επίσης να βρεθεί στον ριζικό φάκελο της Υπηρεσίας. ισχύουν οι σχετικές παρούσες άδειες και οι περιορισμοί τους. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση μιας τέτοιας λύσης τρίτων βαρύνει τον Πελάτη ή/και το τρίτο μέρος, όπως μπορεί να οριστεί στους σχετικούς όρους ή/και άδειες χρήσης. TΟ Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα τρίτα μέρη που εμπλέκονται στην παροχή της Υπηρεσίας ενδέχεται να αλλάξουν κατά την παροχή της Υπηρεσίας και ότι με τη δέσμευση/χρήση των λύσεων τρίτων που είναι ενσωματωμένες ή άλλως παρέχονται με την Υπηρεσία, ο Πελάτης συμφωνεί να δεσμεύεται από τέτοιο τρίτο -Όροι και προϋποθέσεις συμβαλλόμενου μέρους και οι αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, τα δεδομένα του Πελάτη ενδέχεται να αποθηκευτούν στους διακομιστές του τρίτου μέρους σύμφωνα με τους δικούς του όρους και πολιτικές απορρήτου.  

 

4. Δοκιμαστική Έκδοση της Υπηρεσίας 

4.1. Πριν από τη σύναψη της Σύμβασης, ο Παροχέας μπορεί να ενεργοποιήσει τη Δοκιμαστική έκδοση της Υπηρεσίας στον Πελάτη μέσω του διαδικτυακού τομέα ή στους διακομιστές του Πελάτη, στο βαθμό που ορίζεται από τον Παροχέα. 

4.2. Συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα που καθορίζεται στις προδιαγραφές προϊόντος, ο Πελάτης αποδέχεται τους όρους παροχής της Δοκιμαστικής έκδοσης της Υπηρεσίας, οι οποίοι διέπονται από το Άρθρο 4, το Άρθρο 7 και τα άρθρα 9 έως 17 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων με την εξαίρεση του Ενότητα 10.7. Οι όροι αυτού του άρθρου 4 υπερισχύουν των αντικρουόμενων όρων στα ακόλουθα Άρθρα σε σχέση με τη δοκιμαστική έκδοση της Υπηρεσίας 

4.3. Η δοκιμαστική έκδοση της Υπηρεσίας παρέχεται στον Πελάτη για την περίοδο που καθορίζεται στις προδιαγραφές του προϊόντος, εκτός εάν ο Πάροχος αποφασίσει διαφορετικά. 

4.4. Ο Πελάτης που χρησιμοποιεί τη δοκιμαστική έκδοση της Υπηρεσίας δικαιούται να αποθηκεύει δεδομένα, αλλά μόνο για τον έλεγχο της λειτουργικότητας του συστήματος. Ο Πελάτης λαμβάνει υπόψη του ότι ο Παροχέας δεν είναι υπεύθυνος για την προσβασιμότητα και τη διατήρηση των δεδομένων που αποθηκεύονται από τον Πελάτη χρησιμοποιώντας τη δοκιμαστική έκδοση της Υπηρεσίας. 

4.5. Πριν από τη λήξη της δοκιμαστικής έκδοσης της Υπηρεσίας, ο Παροχέας θα επιτρέψει τη μεταβίβαση στην πληρωμένη έκδοση της Υπηρεσίας στον Πελάτη και θα του παράσχει μη δεσμευτικές πληροφορίες πληρωμής. Καταβάλλοντας την τιμή η Υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί σε συμφωνημένη έκταση και τα δεδομένα που αποθηκεύονται από τον Πελάτη στη δοκιμαστική έκδοση της Υπηρεσίας θα μεταφερθούν στην πληρωμένη έκδοση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν χρησιμοποιήσει την επιλογή μεταβίβασης στην πληρωμένη έκδοση της Υπηρεσίας, η παροχή της δοκιμαστικής έκδοσης της Υπηρεσίας λήγει όταν λήξει η περίοδος για την οποία δόθηκε η Τελική έκδοση της Υπηρεσίας στον Πελάτη. 

4.6. Ο Πελάτης λαμβάνει υπόψη ότι τα δεδομένα που αποθηκεύονται από τον Πελάτη στη Δοκιμαστική έκδοση της Υπηρεσίας θα διαγραφούν ανεπανόρθωτα μετά τη λήξη της περιόδου, για την οποία παρασχέθηκε η Δοκιμαστική έκδοση της Υπηρεσίας. Ο Πελάτης θα ενημερωθεί για την επερχόμενη λήξη της Δοκιμαστικής έκδοσης της Υπηρεσίας και τη διαγραφή των δεδομένων μετά τον τερματισμό της μέσω email ή μέσω του διαδικτυακού τομέα της Δοκιμαστικής έκδοσης της Υπηρεσίας. 

5. Διάρκεια Παροχής Υπηρεσίας 

5.1. Η Συμφωνία ορίζει εάν συνήφθη για οριστική ή αόριστη διάρκεια χρονικό διάστημα. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά στη Συμφωνία, η Συμφωνία συνάπτεται οριστικά χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στο μοντέλο συνδρομής και τη διάρκεια αυτής της συνδρομής, ie. εάν εγγραφεί για 12 μήνες, η διάρκεια της Σύμβασης είναι 12 μήνες με την αυτόματη ανανέωση όπως ορίζεται στο Άρθρο 8 παρακάτω.  

6. Τιμή 

6.1. Οι τιμές για τις Υπηρεσίες καθορίζονται σύμφωνα με την Προσφορά ή τον Τιμοκατάλογο. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ο Τιμοκατάλογος μπορεί να αλλάξει μονομερώς από τον Πάροχο με τον ίδιο τρόπο όπως αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις. Εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά στη Συμφωνία, η Τιμή για τις Υπηρεσίες αποτελείται από τα ακόλουθα ξεχωριστά στοιχεία ή συνδυασμό αυτών: 

(Α) μια σταθερή τιμή για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες (π.χ. αδιάλειπτη άδεια, το «σταθερή τιμή”) που ορίζεται πάντα για τη σχετική χρονική περίοδο και έχοντας κατά νου συγκεκριμένους όρους της Υπηρεσίας (π.χ. 5 χρήστες, 3 περιβάλλοντα παραγωγής, έκδοση XY κ.λπ.) και είναι εφάπαξ με απαιτούμενη προκαταβολή. 

(Β) μια επαναλαμβανόμενη τιμή για πρόσβαση στις Υπηρεσίες (το «συνδρομή”) που επίσης ορίζεται πάντα για τα σχετικά χρονικό διάστημα και έχοντας υπόψη συγκεκριμένους όρους της Υπηρεσίας (π.χ. 5 χρήστες, 3 περιβάλλοντα παραγωγής κ.λπ.), ωστόσο, πληρώνονται σε μηνιαία ή ετήσια βάση.  

(Γ) a χρόνος & υλικό τιμή καθεστώτος για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες που βασίζονται στα κριτήρια που ποικίλλουν μεταξύ επαναλαμβανόμενων περιόδων/τιμολογίων (π.χ. χρήση δεδομένων, ad-hoc υπηρεσία υποστήριξης, ad-hoc ανάπτυξη κ.λπ.·χρόνος & υλικό καθεστώς"). ο χρόνος & υλικό καθεστώς Οι υπηρεσίες πληρώνονται σε μηνιαία ή ετήσια βάση.  

6.2. Προς αποφυγή αμφιβολιών, τόσο η σταθερή τιμή όσο και η συνδρομή μπορούν είτε να εγγυηθούν μόνο την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο Προϊόν ή άδεια χρήσης ή/και μια συγκεκριμένη δέσμη εγγυημένων Υπηρεσιών. Επιπλέον, τόσο η Υπηρεσία παρέχεται με συνδρομή όσο και βάσει του χρόνος & υλικό Το καθεστώς καθορίζεται με τη μέθοδο του high-water mark, δηλαδή σύμφωνα με την υψηλότερη κατάσταση που έχει επιτευχθεί στην αντίστοιχη περίοδο. 

6.3. Ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει το τίμημα για τη χρήση της Υπηρεσίας με βάση τα παραδοθέντα φορολογικά έγγραφα (τιμολόγια) που εκδίδονται από τον Πάροχο. Όσο αφορά στις Υπηρεσίες σταθερής τιμής, εκδίδεται προφορικό τιμολόγιο για την πληρωμή των προπληρωμένων Υπηρεσιών και το πραγματικό τιμολόγιο παραδίδεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την πληρωμή από τον Πελάτη. Η συνδρομή και χρόνος & υλικό οι υπηρεσίες καθεστώτος πληρώνονται καθυστερημένα και το τιμολόγιο εκδίδεται και παραδίδεται στον Πελάτη εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος κάθε σχετική περίοδο.  

6.4. Η χρεωστική/πιστωτική κάρτα και/ή άλλη μέθοδος ηλεκτρονικής πληρωμής που χρησιμοποιείται από τον Πελάτη για να εγγραφεί για χρήση της Υπηρεσίας (i) παρέχεται μέσω της διεπαφής ιστού και (ii) παρέχεται επί τη βάσει του μια συνδρομή θα χρεωθεί αυτόματα 30 ημέρες από την ημερομηνία εγγραφής του Πελάτη για χρήση της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, το τιμολόγιο εκδίδεται αμέσως μετά τη χρέωση της πληρωμής.  

6.5. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, αυτή η χρέωση/πίστωση ή/και άλλη μέθοδος ηλεκτρονικής πληρωμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρέωση των Υπηρεσιών που παρέχονται βάσει συνδρομής και χρόνος & υλικό καθεστώς. 

6.6. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να αποφύγει τη χρέωση για την Υπηρεσία στο πλαίσιο του καθεστώτος συνδρομής, ο Πελάτης θα πρέπει να ακυρώσει τη συνδρομή τρεις ημέρες πριν από την αυτόματη ανανέωση της χρήσης της Υπηρεσίας. Ο Πάροχος συνιστά να επικοινωνήσετε με την εταιρεία ή την τράπεζα προπληρωμένων καρτών για να επιβεβαιώσετε εάν είναι δυνατή η επαναλαμβανόμενη χρέωση. 

6.7. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή. Ο Πελάτης συμφωνεί με την ηλεκτρονική έκδοση των τιμολογίων καθώς και την παράδοση των τιμολογίων στον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικών μέσων. 

6.8. Ο Πελάτης μπορεί να αλλάξει το δικό του συνδρομή καθεστώτος online απλά συνδέοντας τη ζώνη πελάτη και εναλλάσσοντας ή ακυρώνοντας τη σχετική επιλογή. Εάν ο Πελάτης ακυρώσει τη συνδρομή του τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία ανανέωσης όπως ορίζεται στην Ενότητα 6.6 παραπάνω, η συνδρομή του θα σταματήσει στο τέλος του τρέχοντος κύκλου χρέωσης. 

6.9. Ο Πάροχος δεν εκδίδει ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ επιστροφές χρημάτων για Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Υποστήριξης ή/και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται βάσει της Συμφωνίας και αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων που παρέχονται πριν από οποιαδήποτε ακύρωση τέτοιων Υπηρεσιών από τον Πελάτη. Η ακύρωση της παραγγελίας μετά την παραλαβή της πληρωμής είναι δυνατή κατόπιν συμφωνίας εάν η παραγγελθείσα Υπηρεσία δεν χρησιμοποιήθηκε ή δεν έχει γίνει προσπάθεια λήψης. Εάν έχει γίνει προσπάθεια λήψης, δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις και ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα για επιστροφές χρημάτων, εκπτώσεις ή άλλες χρηματικές αποζημιώσεις. Εάν οι συνδρομητικές Υπηρεσίες προπληρώθηκαν για περίοδο που υπερβαίνει την πραγματική περίοδο χρήσης, οι όροι αυτής της επιστροφής χρημάτων θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. 

7. Συμφωνία άδειας 

7.1. Ο Πελάτης λαμβάνει υπόψη ότι όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Υπηρεσία ανήκουν στον Πάροχο ή/και σε τρίτους των οποίων τα έργα είτε ενσωματώθηκαν στην Υπηρεσία και/ή χρησιμοποιούνται από κοινού με την Υπηρεσία. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μόνο εντός του πεδίου εφαρμογής της άδειας που παρέχεται και όσο αφορά μερικά μέρη των Υπηρεσιών που διέπονται από άδειες τρίτων μόνο εντός του πεδίου εφαρμογής αυτών των αδειών τρίτων. 

7.2. Εκτός εάν ειδικές διατάξεις όπως ορίζονται σε αυτό το άρθρο ισχύουν για σχετικά μέρη της Υπηρεσίας, και παρά τους όρους του σχετικού λογισμικού τρίτων που χρησιμοποιείται στα Προϊόντα, ο Πελάτης, με τη σύναψη της Συμφωνίας, αποκτά μη αποκλειστική άδεια χρήσης της Υπηρεσίας (π.χ. ανταλλακτικά που δεν έχουν άδεια χρήσης υπό διαφορετικούς όρους) για έναν ή περισσότερους Χρήστες ανάλογα με τον αριθμό των Λογαριασμών Χρήστη που έχουν δημιουργηθεί από τον Πάροχο. Η άδεια αυτή χορηγείται στη συνέχεια για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας· περιορίζεται προσωπικά στον αριθμό των χρηστών για τους οποίους αγοράστηκε η Υπηρεσία ή/και χορηγήθηκε με άλλο τρόπο άδεια στον Πελάτη· και περιορίζεται από τον αριθμό των περιβαλλόντων που ορίζονται από τη Συμφωνία. Ωστόσο, η άδεια δεν περιορίζεται εδαφικά με την εξαίρεση του τις περιοχές, τις περιφέρειες και/ή τις χώρες που περιλαμβάνονται σε κατάλογο κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τσεχική Δημοκρατία ή/και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

7.3. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να εκχωρήσει άδεια ή δευτερεύουσα άδεια σε τρίτο μέρος χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Παρόχου. οι περιορισμοί της άδειας τρίτων ισχύουν με την επιφύλαξη. Παρά τις ειδικές διατάξεις περί άδειας τρίτων, ο Πελάτης δεν δικαιούται επίσης να νοικιάζει την Υπηρεσία (στο σύνολό του) ή να κάνετε με άλλο τρόπο την Υπηρεσία (στο σύνολό του) διαθέσιμα και τα δύο δωρεάν και προς αντάλλαγμα, σε τρίτους χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Παρόχου.  

7.4. Η άδεια περιλαμβάνει ενημερώσεις και/ή προσαρμογές στις Υπηρεσίες που θα εκτελούνται από τον Πάροχο στο μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι οι Υπηρεσίες παρέχονται σε συνδρομητική βάση και όλες οι σχετικές άδειες και άλλες χρεώσεις καταβάλλονται πλήρως για την περίοδο κατά την οποία αυτές οι ενημερώσεις ή/και προσαρμογές εκδίδονται . Εάν παρασχέθηκε μια διαρκής άδεια χρήσης ή οι ενημερώσεις/προσαρμογές απελευθερωθούν μετά την περίοδο πλήρους εξόφλησης, η άδεια σύμφωνα με την Ενότητα 7.2 και την Ενότητα 7.8 περιορίζεται στην έκδοση των Υπηρεσιών που αρχικά παρασχέθηκαν και δεν επεκτείνεται σε ενημερώσεις/προσαρμογές, εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά στο Συμφωνία.  

7.5. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία παρέχεται στον διακομιστή του Πελάτη, τότε ο Πελάτης δικαιούται να κατεβάσει τον πηγαίο κώδικα του Προϊόντος. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία παρέχεται μέσω της διεπαφής ιστού, τότε ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να λάβει τον πηγαίο κώδικα της Υπηρεσίας, ούτε να τον δει, να τον τροποποιήσει ή να παρέμβει σε αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο. Επιπλέον, σε περίπτωση που η Υπηρεσία παρέχεται μέσω της διεπαφής ιστού (ie. ως SaaS), στον Πελάτη δεν χορηγείται άδεια κατά την έννοια του παρόντος Άρθρου 7 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, αλλά μόνο δικαίωμα πρόσβασης στην Υπηρεσία εντός των ορίων της διεπαφής χρήστη που έχει πρόσβαση ο Πελάτης. 

7.6. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να ενσωματώσει την Υπηρεσία (στο σύνολό του) σε άλλον εξοπλισμό λογισμικού χωρίς προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση του Παρόχου. 

7.7. Το λογισμικό του παρόχου και οι επεκτάσεις λογισμικού που βασίζονται στο έργο Redmine διανέμονται υπό την άδεια GNU/GPL 2. Όλες οι επεκτάσεις λογισμικού που βασίζονται σε άλλα έργα ανοιχτού κώδικα διανέμονται συνήθως με τη σχετική άδεια (π.χ. Apache 2.0, MIT κ.λπ.), εκτός εάν αυτή η άδεια επιτρέπει ρητά το συνδυασμό των έργων με έργα που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τους όρους του ESCL, οπότε η ακόλουθη Ενότητα Το 7.8 ισχύει για τέτοιο λογισμικό τρίτων στον ίδιο βαθμό. Ανατρέξτε στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων που υπάρχουν στον ριζικό φάκελο του on-premise προϊόντα λογισμικού.  

7.8. Εάν δεν δηλώνεται διαφορετικά, όλες οι εικόνες, τα φύλλα στυλ σε σειρά και η JavaScript που περιλαμβάνεται, η λύση Easy AI, καθώς και όλο το λογισμικό που δεν δημιουργείται ούτε προέρχεται από το λογισμικό με άδεια χρήσης GNU/GPL2 (συμπεριλαμβανομένου του Redmine), άλλο copyleft ή άλλως ασύμβατο άδεια ούτε καθιερώθηκε και χρησιμοποιείται ως αναπόσπαστο και αναπόσπαστο μέρος του λογισμικού (κατά την έννοια των πηγαίων κωδίκων αυτών των προγραμμάτων υπολογιστών που χρησιμοποιούνται μαζί εκτός του πεδίου εφαρμογής του απλού συγκεντρωτικού δόγματος) κυκλοφορούν με την Εμπορική Άδεια Χρήσης Easy Software ("ESCL”). Προς αποφυγή αμφιβολιών, τέτοια στοιχεία με άδεια σύμφωνα με το ESCL είναι (i) δεν έχουν μεταγλωττιστεί μαζί με το λογισμικό GNU/GPL και αποστέλλονται ανεξάρτητα από τον κώδικα GPL, (ii) συμμορφώνονται πλήρως με το απλό συγκεντρωτικό δόγμα και ως εκ τούτου (iii) δεν θα θεωρείται ότι είναι μια συνδυασμένη ή παράγωγη εργασία με το λογισμικό GNU/GPL. Οι όροι του ESCL βρίσκονται στη διεύθυνση https://www.easyproject.com/about/license. Ο Πελάτης θα λάβει μη αποκλειστική άδεια για οποιαδήποτε Elements (όπως ορίζεται στο ESCL) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ESCL στην τελευταία ενημερωμένη έκδοσή του από τη στιγμή που το χορηγήθηκε άδεια.  

7.9. Τα Μέρη συμφωνούν ότι η μη εξουσιοδοτημένη διανομή ή η κατασκευή των Στοιχείων (όπως ορίζεται από την ESCL) καθώς και τμημάτων της Υπηρεσίας που έχουν άδεια σύμφωνα με την Ενότητα 7.2 ανωτέρω, είναι διαφορετικά προσβάσιμα σε τρίτο μέρος χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του Παρόχου, καθώς και η παράκαμψη τυχόν δικαιωμάτων που παρέχονται στον Πελάτη απευθείας μέσω η διεπαφή ιστού της Υπηρεσίας, εξουσιοδοτεί τον Πάροχο να διεκδικήσει συμβατική κύρωση ύψους 250 000 ευρώ για κάθε μεμονωμένη παραβίαση της εμβέλειας της άδειας (συμπεριλαμβανομένου του ESCL) και κάθε μήνα αυτή η παραβίαση συνεχίζεται. 

7.10. Τίποτα σε αυτό το άρθρο και ούτε στο ESCL δεν απαγορεύει στον Πελάτη τη λήψη και εγκατάσταση των Στοιχείων σε πολλούς διαφορετικούς διακομιστές προκειμένου να επιτύχει υψηλή διαθεσιμότητα, διανομή απόδοσης, περιβάλλον δοκιμών ή να χωρίσει το Λογισμικό σε ξεχωριστές ατζέντες, εκτός εάν τέτοιες ενέργειες χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη το πραγματικό πεδίο εφαρμογής της συμφωνημένης άδειας χρήσης, ειδικά το συμφωνημένο όριο χρήστη και περιβάλλοντος. 

8. Οροι πληρωμής 

8.1. Η περίοδος χρέωσης για τη Συμφωνία που συνάπτεται σε βάση συνδρομής καθώς και για όλες τις Υπηρεσίες καθεστώτος χρόνου και υλικού (εάν ισχύει) είναι μια καθορισμένη επαναλαμβανόμενη περίοδος (ημερολογιακός μήνας/έτος) και η συμφωνία θα συμφωνηθεί για μια ορισμένη περίοδο με αυτόματη ανανέωση όπως ορίζεται στην Ενότητα 8.5 παρακάτω, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Η πληρωμή χρεώνεται αυτόματα μέσω της επιλεγμένης μεθόδου πληρωμής και το τιμολόγιο αποστέλλεται στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την παραλαβή αυτής της πληρωμής από τον Πάροχο. Εάν η πληρωμή δεν μπορεί να χρεωθεί αυτόματα για οποιονδήποτε λόγο, ο Πάροχος θα εκδώσει τιμολόγιο παρόμοια με την Ενότητα 8.2 παρακάτω και ο Πελάτης θα πληρώσει αυτό το τιμολόγιο με τους ίδιους όρους.

8.2. Σε περίπτωση που η Σύμβαση συναφθεί για οριστική (σταθερή τιμή/μη συνδρομή) χρονικό διάστημα, ο Πάροχος μπορεί πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου να στείλει στον Πελάτη τις μη δεσμευτικές πληροφορίες πληρωμής για να πληρώσει για την επόμενη (ίδιας διάρκειας) περίοδο. Ο Πάροχος θα εκδώσει τα τιμολόγια με την ημερομηνία λήξης των 14 ημερολογιακών ημερών για τις Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διασύνδεσης ιστού ή email, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Προσφορά.  

8.3. Εάν ο Πελάτης αθετήσει οποιαδήποτε πληρωμή για επί τόπου υπηρεσίες σταθερής τιμής, η Συμφωνία είναι αυτόματα τερματιστεί και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και των δύο μερών παύουν να υφίστανται αυτή τη στιγμή μιας τέτοιας καθυστέρησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του τιμήματος για τη συνδρομή και χρόνος & υλικό Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένης της «φανταστικής» συνδρομητικής υπηρεσίας όπως ορίζεται στην Ενότητα 14.9 αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων), ο Πάροχος δικαιούται να λάβει τόκους υπερημερίας ύψους 0,5 % του οφειλόμενου ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης που αρχίζει. Εάν ο Πελάτης καθυστερεί με οποιαδήποτε πληρωμή, ο Πάροχος δικαιούται επίσης να αναστείλει ή να περιορίσει την παροχή της Υπηρεσίας μέχρι την πλήρη εξόφληση της οφειλής. Για την περίοδο αναστολής ή περιορισμού της παροχής της Υπηρεσίας, ο Πελάτης εξακολουθεί να υποχρεούται να καταβάλει το τίμημα σύμφωνα με τα παραδοθέντα φορολογικά έγγραφα. Η επαναλαμβανόμενη καθυστέρηση πληρωμής από την πλευρά του Πελάτη θεωρείται ως ουσιώδης παραβίαση της Συμφωνίας που δίνει το δικαίωμα στον Πάροχο να καταγγείλει τη Συμφωνία για λόγους όπως αναφέρεται στο Άρθρο 14 παρακάτω. 

8.4. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οποιαδήποτε Υπηρεσία συνίσταται στην παροχή υποστήριξης ή άλλων συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών που πωλείται ως πακέτο σε σταθερή τιμή (π.χ. πακέτο 10 MD υπηρεσιών υποστήριξης) πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός περιόδου έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αγοράς (δηλαδή την ημερομηνία πληρωμής από τον Πελάτη). Ο Πελάτης αναγνωρίζει περαιτέρω και συμφωνεί ότι οποιαδήποτε τέτοια Υπηρεσία δεν χρησιμοποιηθεί εντός αυτής της εξάμηνης περιόδου θα λήξει και θα καταπέσει και ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, πίστωσης ή άλλης αποζημίωσης για οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο τμήμα της σχετικής Υπηρεσίας.  

8.5. Συμφωνώντας με τους Όρους και Προϋποθέσεις κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς, εγγράφεστε αυτόματα για αυτόματη ανανέωση της συνδρομής σας. Η συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα στο τέλος κάθε περιόδου συνδρομής με βάση την περίοδο συνδρομής που επιλέξατε κατά την αγορά σας. Θα χρεωθείτε το επιτόκιο που δηλώθηκε τη στιγμή της αγοράς (συν τους ισχύοντες φόρους, όπως ο φόρος προστιθέμενης αξίας όταν η αναγραφόμενη τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ) στην αρχή κάθε περιόδου χρέωσης της συνδρομής σας μέσω της μεθόδου χρέωσης που έχετε καταχωρίσει στο μας. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία χρέωσής σας είναι σωστά για να αποτρέψετε τη λήξη της συνδρομής σας. 

Με την αγορά μιας Συνδρομής, συμφωνείτε ότι οι προαναφερθείσες χρεώσεις συνδρομής χρεώνονται στην κάρτα που έχει καταχωρηθεί σε επαναλαμβανόμενη βάση μέχρι να ακυρώσετε τη Συνδρομή. Οι συνδρομές είναι συνεχείς και ανανεώνονται αυτόματα εκτός εάν ακυρώσετε ή τερματίσουμε τον λογαριασμό σας. Για να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, στείλτε ένα email με θέμα "Ακύρωση αυτόματης ανανέωσης συνδρομής" στο salesadmin@easysoftware.com 

Οι τιμές και οι όροι για τις συνδρομές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Η τιμή και οι όροι που ισχύουν όταν κάνατε την αρχική σας αγορά ή την τελευταία ανανέωση της συνδρομής σας θα παραμείνουν σε ισχύ για τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνδρομής, αλλά ενδέχεται να ισχύουν νέες τιμές και όροι για ανανεώσεις ή νέες συνδρομές. Ο πάροχος θα σας ενημερώσει εύλογα για οποιαδήποτε αλλαγή στην τιμή ή στους όρους πριν τεθούν σε ισχύ. Εάν δεν θέλετε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας με αυτές τις νέες τιμές ή όρους, μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας όπως περιγράφεται παραπάνω.

9. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Παρόχου

9.1. Ο Πάροχος δικαιούται να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην Υπηρεσία ή στην έκτασή της. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πάροχος ενημερώνει τον Πελάτη μέσω της διαδικτυακής διεπαφής που σχετίζεται με την παρεχόμενη Υπηρεσία. Επιπλέον, σε περίπτωση αλλαγών στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, στα πρότυπα του κλάδου, στο κόστος των σχετικών παρόχων, σε αλλαγές στις πρακτικές της αγοράς, σε αλλαγές που επηρεάζουν τις συνθήκες στη σχετική αγορά ή σε οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές που θα επηρεάσουν την παροχή της Υπηρεσίας, ενδέχεται να οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να προσθέσετε σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ("Αλλαγή”) γνωστοποιώντας μια τέτοια Αλλαγή δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων στον Ιστότοπο και από ειδοποίηση του Πελάτη μέσω e-mail καθώς και μέσω της διεπαφής που σχετίζεται με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της Αλλαγής. Μετά από τέτοια ειδοποίηση για οποιαδήποτε Αλλαγή του Πελάτη και αποτυχία του Πελάτη να αντιταχθεί σε τέτοια Αλλαγή εντός της παραπάνω περιόδου, ο Πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί την Αλλαγή. Η ειδοποίηση δεν θα ισχύει όταν η Αλλαγή απαιτείται από νόμο, δικαστική απόφαση, σχετίζεται αποκλειστικά με την προσθήκη νέας υπηρεσίας, επιπλέον λειτουργικότητα στην υπάρχουσα Υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη Αλλαγή που ούτε μειώνει τα δικαιώματα του Πελάτη ούτε αυξάνει τις ευθύνες του Πελάτης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Αλλαγή θα γίνει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη και θα τεθεί σε ισχύ αμέσως. Εάν ο Πελάτης αντιταχθεί στην Αλλαγή των Όρων και Προϋποθέσεων εντός της παραπάνω περιόδου, tο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης μπορεί είτε να αποδεχτεί την Αλλαγή (ενδεχομένως λόγω νομικής φαντασίας λόγω μη αντίρρησης) είτε να καταγγείλει τη Σύμβαση εντελώς εντός του προαναφερθέν περίοδο. 

9.2. Ο Πάροχος δεσμεύεται να λάβει όλα τα μέτρα στο πλαίσιο των τεχνικών του δυνατοτήτων για να διασφαλίσει ότι η Υπηρεσία είναι λειτουργική και διαθέσιμη, εάν ο Πελάτης πληροί τις βασικές απαιτήσεις συστήματος για την Υπηρεσία που αναφέρονται στις προδιαγραφές του προϊόντος ή στο Απαιτήσεις υλικού και λογισμικού για τη λύση διακομιστή - Easy Project. Εάν παρουσιαστεί μια μη τυπική κατάσταση που σχετίζεται με τη λειτουργικότητα της Υπηρεσίας, ο Πάροχος θα ενεργήσει ιδίως σύμφωνα με τη Συμφωνία. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν παρέχεται κανενός είδους εγγύηση όσο αφορά η Υπηρεσία παρέχεται ούτε προσφέρεται από τον Πάροχο. Η Υπηρεσία παρέχεται "ως έχει", με όλα τα σφάλματα, τα ελαττώματα, τα σφάλματα και τα σφάλματα. Ο Πάροχος αποποιείται όλων των εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λαμβάνεται από τον Πελάτη από τον Πάροχο δεν δημιουργεί καμία εγγύηση που δεν ορίζεται ρητά στη Συμφωνία. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η χρήση της Υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη. η πρώτη πρόταση αυτής της Ενότητας 9.2 και η Ενότητα 9.5 ισχύουν ανεξάρτητα από την παραπάνω δήλωση αποποίησης ευθύνης. Με τη χρήση της Υπηρεσίας, ο Πελάτης συμφωνεί να δεσμεύεται από τους όρους αυτής της ρήτρας Χωρίς εγγύηση. 

9.3. Το περιβάλλον διακομιστή καθώς και η καθορισμένη στοίβα τεχνολογίας κάτω από την τελευταία έκδοση που κυκλοφορεί από τον προμηθευτή του διακομιστή θα θεωρούνται επίσης βασικές απαιτήσεις συστήματος για τη σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας. Εάν ο Πελάτης δεν πληροί τις απαιτήσεις όπως ορίζονται στην Ενότητα 9.2, Ενότητα 9.3 ή/και στην Προδιαγραφή Προϊόντος, ο Πάροχος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Υπηρεσία λειτουργεί. Το ίδιο ισχύει για τις τροποποιήσεις, ενώ ο Πάροχος δεν μπορεί επίσης να εγγυηθεί ότι η Υπηρεσία λειτουργεί με τις τροποποιήσεις που έγιναν από τον Πελάτη. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης απαλλάσσει τον Πάροχο από οποιαδήποτε ευθύνη ή οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από την αδυναμία εκτέλεσης της Υπηρεσίας για λόγους που σχετίζονται με τις τροποποιήσεις που έγιναν από τον Πελάτη ή ως αποτέλεσμα της αδυναμίας του Πελάτη να εκπληρώσει τις βασικές απαιτήσεις όπως ορίζονται στην Ενότητα 9.2 και στην Ενότητα 9.3. Οποιαδήποτε υποστήριξη παρέχεται από τον Πάροχο ως αποτέλεσμα του τέτοια αδυναμία του Πελάτη να εκπληρώσει τις βασικές απαιτήσεις ή/και ως αποτέλεσμα του Οι τροποποιήσεις πελάτη θα τιμολογούνται σύμφωνα με την τυπική ανθρωποημέρα που συμφωνείται μεταξύ των Μερών στη Συμφωνία και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση μέσα στο χρόνος & υλικό τιμολογιακό καθεστώς. 

9.4. Εάν ο Πελάτης εντοπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα που σχετίζεται με την ταχύτητα της Υπηρεσίας ή τη διαθεσιμότητά της, υποχρεούται να αναφέρει αμέσως αυτό το περιστατικό στον Πάροχο μέσω email που καθορίζεται στις προδιαγραφές του προϊόντος ή μέσω τηλεφώνου μέσω των διαθέσιμων επαφών για επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων. Ο Πελάτης λαμβάνει υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρξουν συμβάντα πέρα ​​από τον έλεγχο του Παρόχου, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα ή τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας στον Χρήστη (όπως δυσλειτουργία σύνδεσης στο διαδίκτυο από την πλευρά του Πελάτη, φυσική καταστροφή, επιθέσεις DOS ή DNS σε τεχνικός εξοπλισμός του Παρόχου και άλλοι). Ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν σε σχέση με τέτοια γεγονότα στον Πελάτη. 

9.5. Ο Πελάτης λαμβάνει υπόψη και συμφωνεί ότι ο Παροχέας μπορεί, για σοβαρές αιτίες, να διακόψει προσωρινά την παροχή της Υπηρεσίας, ειδικά σε περιπτώσεις όπως για την πρόληψη κυβερνητικών επιθέσεων, εάν είναι απαραίτητο ή σε περίπτωση σοβαρής δυσλειτουργίας της Υπηρεσίας, η οποία πρέπει να επιλυθεί με απαραίτητο κλείσιμο. Η ειδοποίηση σχετικά με τη διακοπή της παροχής της Υπηρεσίας πρέπει να αποσταλεί στον Πελάτη το συντομότερο δυνατόν. Ο Παροχέας είναι υποχρεωμένος να δημιουργήσει κατάλληλα μέτρα λειτουργίας και ασφάλειας για την ελαχιστοποίηση πιθανών δυσλειτουργιών ή περιορισμένης ή πλήρους μη διαθεσιμότητας της Υπηρεσίας. 

9.6. Ο Πάροχος συμφωνεί ότι δεν δικαιούται να παρέχει το περιεχόμενο των δεδομένων χρήστη σε κανένα τρίτο μέρος. Επιπλέον, ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ο Πάροχος μπορεί να δικαιούται να επεξεργάζεται, να λογοκρίνει ή να παρακολουθεί οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη, εάν είναι νομικά υποχρεωμένος να το πράξει από το νόμο ή με δεόντως εκδοθείσα εντολή από οποιαδήποτε σχετική εθνική αρχή. 

9.7. Τα μέρη συμφωνούν ότι ο Πάροχος δεν αποκτά δικαίωμα ιδιοκτησίας στα δεδομένα του Πελάτη. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στον διακομιστή του Πελάτη ή στον διακομιστή του Παρόχου. 

9.8. Για τη σωστή εφαρμογή της Υπηρεσίας καθώς και για τακτικούς ελέγχους της σωστής χρήσης της Υπηρεσίας, ενδέχεται να χρειαστεί ο Πάροχος να συλλέξει, να αποθηκεύσει και να επεξεργαστεί τα ακόλουθα δεδομένα: έκδοση έκδοσης, αναγνωριστικό σύμβασης, διεύθυνση URL παρουσίας, λίστα εγκατεστημένων προσθηκών και τον αριθμό των ενεργών χρηστών, τους οποίους χρησιμοποιεί ο Πάροχος για την αναγνώριση του Πελάτη, την επαλήθευση της εξουσιοδότησης χρήσης της Υπηρεσίας και την προστασία των δικαιωμάτων του Παρόχου.  

9.9. Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο Πάροχος είναι εξουσιοδοτημένος να ελέγχει, χρησιμοποιώντας δικούς του πόρους, εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία σύμφωνα με τη Συμφωνία και ότι τα παραπάνω δεδομένα θα μεταδοθούν σε επικοινωνία μεταξύ του Πελάτη και των συστημάτων υπολογιστών του ο Πάροχος.  

9.10. Επιπλέον, ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τη χρήση της Υπηρεσίας από τον Πελάτη για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους όρους τηςe Συμφωνία. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να διεξαχθεί από τον Πάροχο ή από ανεξάρτητο τρίτο μέρος που επιλέγεται από τον Πάροχο σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο Πάροχος έχει εύλογη υποψία ότι ο Πελάτης χρησιμοποιεί την Υπηρεσία κατά παράβαση της παρούσας Συμφωνίας. Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, την επιθεώρηση των συστημάτων, δικτύων, διακομιστών, εγκαταστάσεων και σχετικών αρχείων του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων ή αρχείων καταγραφής που σχετίζονται με τη χρήση της Υπηρεσίας. Ο Πάροχος θα παράσχει στον Πελάτη γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών πριν από τη διενέργεια ελέγχου, προσδιορίζοντας το προβλεπόμενο εύρος και την ημερομηνία του ελέγχου. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται κατά τις τακτικές εργάσιμες ώρες και με τρόπο που ελαχιστοποιεί την αναστάτωση στις συνήθεις επιχειρηματικές λειτουργίες του Πελάτη. Ο Πελάτης συμφωνεί να συνεργαστεί πλήρως με τον Πάροχο και τυχόν διορισμένους ελεγκτές κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή πρόσβασης στο απαραίτητο προσωπικό, συστήματα, αρχεία και εγκαταστάσεις όπως εύλογα απαιτείται. Ο Πελάτης θα παρέχει πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, δεδομένα και άλλο υλικό που απαιτείται για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με την παρούσα Συμφωνία. Ο Πελάτης θα παρέχει επίσης πρόσβαση σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή συστήματα τρίτων που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το Λογισμικό, στον βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για τον έλεγχο. Εάν ο έλεγχος αποκαλύψει ότι ο Πελάτης παραβιάζει ουσιωδώς την παρούσα Συμφωνία, ο Πελάτης επιβαρύνεται με όλα τα εύλογα έξοδα και έξοδα που σχετίζονται με τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών οποιωνδήποτε τρίτων ελεγκτών. Εάν δεν διαπιστωθεί ουσιώδης παραβίαση, ο Πάροχος θα αναλάβει το κόστος του ελέγχου. Εάν ένας έλεγχος αποκαλύψει τυχόν μη συμμόρφωση, ο Πελάτης συμφωνεί να λάβει αμέσως όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διορθώσει τη μη συμμόρφωση. Ο Πελάτης πρέπει να παράσχει στον Πάροχο ένα λεπτομερές σχέδιο αποκατάστασης εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή των αποτελεσμάτων του ελέγχου και πρέπει να εφαρμόσει το σχέδιο εντός εύλογου χρονικού πλαισίου που θα συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη. 

10. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Πελάτη 

10.1. Ο Πελάτης δεν θα χρησιμοποιεί την Υπηρεσία σε αντίθεση με γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς. Ο Πελάτης θα είναι επίσης πλήρως υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι όλες οι τροποποιήσεις του Πελάτη στην Υπηρεσία συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ο Πελάτης συμφωνεί επίσης να αναλάβει όλη την ευθύνη για τις τροποποιήσεις, απαλλάσσοντας τον Πελάτη από κάθε ευθύνη για την απόδοση, τη νομιμότητα ή τυχόν συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση των τροποποιήσεων. Παρά το άρθρο 13, τΗ Ενότητα 10.1 του θα ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που ανεβάζεται από το Client στην Υπηρεσία. 

10.2. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία, ο Παροχέας ενδέχεται να ζητήσει από τον Πελάτη ορισμένα στοιχεία ταυτότητας και πρόσθετες πληροφορίες. Ο Πελάτης πρέπει να παρέχει ακριβείς, ακριβείς και τρέχουσες πληροφορίες. 

10.3. Κατόπιν αιτήματος του Παρόχου, ο Πελάτης θα παρέχει την απαραίτητη συνεργασία κατά την επιδιόρθωση δυσλειτουργιών ή κάνοντας προσαρμογές υπηρετικός. 

10.4. Ο Πελάτης θα χρησιμοποιεί τη διεπαφή API που παρέχεται από τον Πάροχο μόνο όταν έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω της διεπαφής Ιστού από εφαρμογές ή υπηρεσίες τρίτων. Ο Πελάτης δεν θα χρησιμοποιεί ούτε θα έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία με άλλο αυτοματοποιημένο τρόπο, όπως μέσω σεναρίων, bots, ανιχνευτών Ιστού κ.λπ. για Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της διεπαφής Ιστού. 

10.5. Ο Πελάτης θα αποθηκεύει μυστικά τα στοιχεία πρόσβασης στην Υπηρεσία, ο Πελάτης υποχρεούται να μην ενημερώσει ή να επιτρέψει την πρόσβαση σε αυτά σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να επιτρέψει την πρόσβαση στον Λογαριασμό Χρήστη του σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο Πελάτης υποχρεούται επίσης να εξασφαλίσει τον τεχνικό εξοπλισμό του στον ευλόγως απαιτούμενο βαθμό ώστε να ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο κακής χρήσης των στοιχείων πρόσβασης στον Λογαριασμό Χρήστη. 

10.6. Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάσει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στο παρόν Άρθρο, ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν στον Πελάτη και ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημίες που προκύπτουν στον Πάροχο ή σε τρίτους. Η παραβίαση αυτών των υποχρεώσεων, επιπλέον, θεμελιώνει το δικαίωμα του Παρόχου να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση. Εάν ο Πελάτης ανακαλύψει ότι ενδέχεται να υπάρχει πρόσβαση στην Υπηρεσία σε τρίτα μέρη λόγω της διαρροής πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση στην Υπηρεσία, ο Πελάτης θα αναφέρει αυτό το γεγονός στον Πάροχο μέσω email. 

10.7. Η λήψη του λογισμικού είναι διαθέσιμη μόνο για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Μετά από αυτό το διάστημα, ο λογαριασμός λήψης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Ο Πάροχος ΔΕΝ θα παρέχει τα αρχεία πηγής μέσω email ή οποιουδήποτε άλλου καναλιού, αλλά μόνο χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό λογαριασμό. 

11. Λογαριασμός χρήστη 

11.1. Ο Πελάτης μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους Λογαριασμούς Χρήστη. Κάθε λογαριασμός χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν μόνο χρήστη. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να αφήσει τον Λογαριασμό Χρήστη εγκατεστημένο για τρίτους, εκτός εάν καθορίζεται από τη Συμφωνία ή από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να μοιράζεται τους Λογαριασμούς Χρήσης μεταξύ πολλών Χρηστών. Ωστόσο, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τον αχρησιμοποίητο Λογαριασμό Χρήστη στον νέο Χρήστη ανά πάσα στιγμή. 

11.2. Σε περίπτωση παραβίασης της Ενότητας 11.1 αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ο Πάροχος δικαιούται να καταγγείλει αμέσως τη Συμφωνία και ο Πελάτης θα καταβάλει αδικαιολόγητο πλουτισμό στον Πάροχο εντός 7 ημερών από τη λήψη της αίτησης πληρωμής του Παρόχου. Η Ενότητα 14.9 αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών. 

12. Διαχείριση λογαριασμού χρήστη

12.1. Κάθε πελάτης μπορεί να επιλέξει έναν ή περισσότερους λογαριασμούς χρηστών, οι οποίοι θα φέρουν τα δικαιώματα διαχειριστή. Ο διαχειριστής μπορεί να εκτελέσει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

 • να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε λογαριασμούς χρηστών και να ορίσετε δικαιώματα πρόσβασης σε αυτούς τους λογαριασμούς (όπως πρόσβαση στις αναφορές, εγκατάσταση αρχείων κλπ.), 
 • για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του Πελάτη ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις πρόσβασης των μεμονωμένων χρηστών, 
 • για να επιλέξετε έναν διαφορετικό λογαριασμό χρήστη που θα γίνει ο διαχειριστής. 

12.2. Ο Πελάτης φέρει την πλήρη ευθύνη για τη χρήση της Υπηρεσίας από τους Χρήστες, τις ενέργειες που εκτελούνται από αυτούς τους Χρήστες και όλα τα δεδομένα που ανεβαίνουν στον λογαριασμό του Πελάτη. Ο Πελάτης θα διασφαλίζει ότι όλα Οι Χρήστες του ακολουθούν τις διατάξεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. 

13. Απαγορευμένη Συμπεριφορά

13.1. Ο Πελάτης δεν πρέπει να ανεβάσει, να στείλει, ή να αποθηκεύσετε με άλλο τρόπο περιεχόμενο στην πύλη της Υπηρεσίας που μπορεί να περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλα αρχεία και προγράμματα που μπορεί να καταστρέψουν ή να καταστρέψουν, ή να περιορίσει τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού του Παρόχου ή άλλων Πελατών. Επιπλέον, ο Πελάτης δεν δικαιούται να ανεβάζει περιεχόμενο στην Υπηρεσία, της οποίας η κατοχή ή διανομή είναι παράνομη, περιεχόμενο που παρεμβαίνει παράνομα στα πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελεί μέρος εγκληματικής δραστηριότητας, να διανέμει ανεπιθύμητα μηνύματα μέσω της Υπηρεσίας ή να προσπαθεί να αποκτήστε πρόσβαση στον Λογαριασμό Χρήστη άλλου Πελάτη ή σε διακομιστές του Παρόχου. Η παραβίαση αυτών των υποχρεώσεων θεωρείται ως ουσιώδης παραβίαση της Σύμβασης και θεμελιώνει το δικαίωμα του Παρόχου να καταγγείλει τη Σύμβαση και να απαιτεί από τον Πελάτη να καταβάλει το συμβατικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ για κάθε παραβίαση και επιπλέον οποιαδήποτε πιθανή ζημία. 

14. Τερματισμός της συμφωνίας

14.1. Η συμβατική σχέση λήγει με απόσυρση από τη Συμφωνία, με τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας της Συμφωνίας, με τερματισμό της νομικής οντότητας (του Παροχέα ή του Πελάτη) με εκκαθάριση, με καταγγελία της Συμφωνίας ή με συμφωνία μεταξύ των Μερών. 

14.2. Εάν η Συμφωνία συναφθεί για αόριστο χρόνο χρονικό διάστημα, ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη Συμφωνία χωρίς λόγο ανά πάσα στιγμή. Η περίοδος ειδοποίησης είναι ένας μήνας και αρχίζει την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την παράδοση της ειδοποίησης τερματισμού στον Πάροχο. 

14.3. Ο Παροχέας έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία χωρίς λόγο και ανά πάσα στιγμή. Η προθεσμία προειδοποίησης είναι τρεις μήνες και αρχίζει την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης καταγγελίας στον Πελάτη. 

14.4. Ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο Ενότητα 9.1 αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. 

14.5. Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάζει ουσιωδώς ή επανειλημμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή από τη Συμφωνία και αποτύχει να επανορθώσει αυτήν την ουσιαστική και επαναλαμβανόμενη παράβαση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της ειδοποίησης που ενημερώνει για το γεγονός αυτό με τη μορφή συστημένης επιστολής ή από την ημερομηνία για την αποστολή της ειδοποίησης μέσω email στον Πελάτη, ο Πάροχος δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη Συμφωνία. Η ανάκληση ισχύει την επόμενη ημέρα από την παραλαβή της ειδοποίησης για την απόσυρση στον Πελάτη. 

14.6. Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις Συμβάσεις ή από τη Συμφωνία με ιδιαίτερα σοβαρό τρόπο, ο Παροχέας δικαιούται να αποχωρήσει από τη Συμφωνία και να τερματίσει την παροχή της Υπηρεσίας αμέσως μετά την εξεύρεση τέτοιας παραβίασης. 

14.7. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει ή να καταγγείλει με άλλον τρόπο τη Συμφωνία, εκτός εάν ορίζεται ρητά στο παρόν άρθρο. Τα μέρη αποκλείουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό το δικαίωμα οποιουδήποτε από τα Μέρη να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των Ενοτήτων 1912(2), 1923, 1969, 1977, 1978, 1979, 2001, 2002, 2003, 2106, 2107 2110 ΑΚ. 

14.8. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να απεγκαταστήσει, να διαγράψει και να καταστρέψει τυχόν αντίγραφα των Στοιχείων καθώς και τυχόν μέρη των αντίστοιχων Προϊόντων που αδειοδοτήθηκαν σύμφωνα με την άδεια που ορίζεται στην Ενότητα 7.2 ή/και στην Ενότητα 7.8 παραπάνω, και ως εκ τούτου να απαγορεύσει περαιτέρω χρήση μετά τον τερματισμό της Σύμβασης, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της Σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση που ορίζεται στην προηγούμενη πρόταση, ο Πελάτης θα ληφθεί υπόψη νομίμως (μαχητό τεκμήριο) να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για τους σκοπούς της Ενότητας 14.9 παρακάτω. 

14.9. Ο Πελάτης συμφωνεί δια του παρόντος ότι: 

α) εάν ο Πελάτης συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μετά τη λήξη της Συμφωνίας, ie. χρήση των Στοιχείων και άλλων Προϊόντων με άδεια χρήσης ή μέρους τους όπως ορίζεται στην Ενότητα 7.2 ή/και 7.8 παραπάνω μετά τη λήξη της Συμφωνίας (που περιλαμβάνει τη χρήση των Στοιχείων μετά το τέλος της Δοκιμαστικής έκδοσης της Υπηρεσίας). και/ή  

β) εάν ο Πελάτης κάνει υπερβολική χρήση των Υπηρεσιών (ie. χρήση των σχετικών Υπηρεσιών για περισσότερους χρήστες/περιβάλλοντα από αυτά που έχουν συμφωνηθεί ή/και πληρωθούν πλήρως από τον Πελάτη), 

ο Πάροχος θα δικαιούται αποζημίωση στο ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή ανά χρήστη ανά λειτουργικότητα που ορίζεται στον Τιμοκατάλογο του αντίστοιχου Προϊόντος σαν να παραγγέλθηκε η Υπηρεσία από τον Πελάτη με συνδρομή για το σύνολο της διάρκειας της πραγματικής χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη. Ο Πελάτης αναλαμβάνει να πληρώσει την αποζημίωση με βάση το τιμολόγιο που θα εκδοθεί από τον Πάροχο με τους ίδιους όρους που ορίζονται στο Άρθρο 8 παραπάνω (για Υπηρεσίες που βασίζονται σε συνδρομή). Ο ενημερωμένος Τιμοκατάλογος για κάθε αντίστοιχο Προϊόν υπάρχει πάντα στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου Προϊόντος.  

 

15. Περιορισμός της ευθύνης 

15.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η συνολική ευθύνη του Παρόχου για οποιαδήποτε αξίωση που υποβάλλεται βάσει νομικής σχέσης που απορρέει από τη Συμφωνία και το εκτιμώμενο ποσό των ζημιών δεν θα υπερβαίνει και θα περιορίζεται στο ποσό που ισοδυναμεί με το ποσό που καταβλήθηκε για την παροχή της Υπηρεσίας στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί η μέγιστη αποζημίωση σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, η μέγιστη αποζημίωση are περιορίζεται στη χρέωση του τρέχοντος τριμήνου για συγκεκριμένες Υπηρεσίες που έχουν εγγραφεί και παρέχονται μέσω της διεπαφής ιστού. 

15.2. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από την παροχή Υπηρεσιών, όπως για διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδων, απώλεια δεδομένων, οικονομικές ή οποιεσδήποτε έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων παραδειγματικών ή τιμωρητικών ζημιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά , αποζημιώσεις για άλλες άυλες ζημίες (ακόμη και αν ο Πάροχος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών), που προκύπτουν από: (i) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας· (ii) το κόστος προμήθειας υποκατάστατων αγαθών και υπηρεσιών που προκύπτουν από οποιαδήποτε αγαθά, δεδομένα, πληροφορίες ή Υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν ή μηνύματα που λαμβάνονται ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω ή από την Υπηρεσία· (iii) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση των μεταδόσεων ή των δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων της Υπηρεσίας ή του Προϊόντος από τον Πελάτη ή που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας ή του Προϊόντος κατά παράβαση της Ενότητας 9.2 ή 9. 3 παραπάνω. (iv) δηλώσεις ή συμπεριφορά οποιουδήποτε τρίτου που εμπλέκεται στην παροχή της Υπηρεσίας, καθώς και τυχόν αποτελέσματα/εκροές λύσεων ή υπηρεσιών τρίτων που παρέχονται σε σχέση με την Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που δημιουργούνται από το OpenAI και το Easy AI). ή (v) οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την Υπηρεσία. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τα Μέρη δικαιούνται να αναστείλουν στιγμιαία την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, βάσει της Συμφωνίας, και οποιαδήποτε μη τήρηση (ολική ή μερική) ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από την παρούσα Συμφωνία, δεν θα θεωρείται παράβαση της Συμφωνίας. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως ανωτέρα βία νοείται κάθε περίπτωση όπου η ευθύνη αποκλείεται σύμφωνα με την τσεχική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, φυσικής καταστροφής, πολέμου, αλλαγής της πολιτικής κατάστασης που αποκλείει ή παρακωλύει ακατάλληλα την εκπλήρωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λόγο, γεγονός ή γεγονός. 

15.3. Με τη σύναψη της Συμφωνίας, ο Πελάτης λαμβάνει υπόψη ότι ακόμη και με την καλύτερη προσπάθεια του Παρόχου, είναι πιθανό να προκύψει βραχυπρόθεσμη μη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας, η οποία προκαλείται από περιστάσεις εκτός της σφαίρας επιρροής του Παρόχου (π.χ. αποτυχία σύνδεσης στο Διαδίκτυο ). Ως εκ τούτου, ο Πελάτης συμφωνεί και το αναλαμβάνει όλα Τα δεδομένα του που είναι αποθηκευμένα στην Υπηρεσία θα υποστηρίζονται από τον Πελάτη σε άλλη γεωγραφική τοποθεσία(ες). 

15.4. Ο Πελάτης χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ΩΣ ΕΧΕΙ όπως ορίζεται στις Ενότητες 9.2 και 15.2 παραπάνω. Η ασυμβατότητα με άλλο λογισμικό, η διαμόρφωση υλικού ή τυχόν σφάλματα και ελαττώματα ΔΕΝ δίνουν το δικαίωμα στον Πελάτη να ακυρώσει την παραγγελία ούτε να λάβει επιστροφή του τιμήματος που έχει ήδη καταβάλει ο Πελάτης, εκτός εάν ρητά διαπραγματευτεί διαφορετικά μεταξύ των Μερών κατά περίπτωση. 

16. Η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

16.1. Ο Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει τις νομικές του υποχρεώσεις ως υπεύθυνος επεξεργασίας και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και των δικών του πελατών. Ο τρόπος και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτών των οντοτήτων εντός της Υπηρεσίας καθορίζεται από τον Πελάτη. Ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθή εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του Πελάτη ως υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, οπότε ο Πάροχος είναι μόνο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων. 

16.2. Όλα τα δεδομένα συλλέγονται από τον Πάροχο από τον Πελάτη με σκοπό την παροχή Υπηρεσίας, τη βελτίωση της ποιότητάς της και την αποστολή εμπορικών ειδοποιήσεων και ειδοποιήσεων μάρκετινγκ μόνο όπως ορίζεται αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.easyproject.com/about/terms-and-conditions/principles-of-personal-data-processing. 

16.3. Όλες οι επικοινωνίες εντός της Υπηρεσίας κρυπτογραφούνται με πρωτόκολλο SSL. Ο Πελάτης δηλώνει ότι θεωρεί ότι αυτή η μέθοδος κρυπτογράφησης είναι επαρκώς ασφαλής. 

16.4. Ο Πάροχος δεσμεύεται ότι δεν θα παράσχει καμία πληροφορία που καθορίζεται από τον Πελάτη κατά την εγγραφή του Λογαριασμού Χρήστη του ούτε άλλα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη σε τρίτους για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία και στην Πολιτική Απορρήτου. 

16.5. Ο ιστότοπος και η διαδικτυακή εφαρμογή του Παρόχου χρησιμοποιεί επίσης cookies και παρόμοιες τεχνολογίες όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην Πολιτική Cookies που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.easyproject.com/about/terms-and-conditions/cookie-policy. 

17. Τελευταίες προμήθειες 

17.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν την εμπιστευτικότητα σχετικά με κάθε πληροφορία που έμαθαν κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης βάσει της συμφωνίας. 

17.2. Τα δικαιώματα του Πελάτη που απορρέουν από τη Συμφωνία και αυτά τα T & C δεν επιτρέπεται να εκχωρηθούν χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Παροχέα. 

17.3. Για την αποφυγή αμφιβολιών, τα μέρη επιβεβαιώνουν ρητά ότι είναι επιχειρηματίες και ότι συνάπτουν την παρούσα συμφωνία στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 

17.4. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων είναι ή καταστεί άκυρη, άκυρη, ή μη εκτελεστό, τέτοιο γεγονός δεν επηρεάζει την εγκυρότητα, την εκτελεστότητα, ή αποτελεσματικότητα των υπόλοιπων διατάξεων της Συμφωνίας ή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε αυτή την περίπτωση, τα Μέρη υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνάψουν τροποποίηση της Συμφωνίας, με την οποία η άκυρη, ανεφάρμοστη ή αναποτελεσματική διάταξη θα αντικατασταθεί από νέα διάταξη που αντιστοιχεί στον αρχικά επιδιωκόμενο σκοπό. 

17.5. Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων της Προσφοράς, των προδιαγραφών του προϊόντος, των προδιαγραφών υλοποίησης υπηρεσιών, των προδιαγραφών της υπηρεσίας υποστήριξης και του T & C, η προτεραιότητα αυτών των εγγράφων θα είναι: 

(i) Παράθεση, 

(ii) προδιαγραφή υπηρεσίας υλοποίησης, 

(iii) προδιαγραφή υπηρεσίας υποστήριξης, 

(iv) Προδιαγραφές προϊόντος, 

(v) T & C, 

(vi) Πληροφορίες του κοινού. 

17.6. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το δίκαιο της Τσεχικής Δημοκρατίας, του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, τα μέρη εξαιρούν επίσης στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις διατάξεις των άρθρων 1764, 1765, 1793 έως 1795, 2050, 2389a έως 2389f, 2389t και 2389u του Αστικού Κώδικα. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με ή από την εκτέλεση ή την ερμηνεία της Συμφωνίας, την οποία τα Μέρη δεν μπορούν να επιλύσουν φιλικά, θα διευθετηθεί οριστικά από το τσεχικό διαιτητικό όργανο το Διαιτητικό Δικαστήριο που προσαρτάται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας και στο Αγροτικό Επιμελητήριο της Τσεχίας Δημοκρατίας από τρεις διαιτητές που διορίζονται σύμφωνα με τους Κανόνες του εν λόγω Διαιτητικού Δικαστηρίου. Κάθε μέρος ορίζει έναν διαιτητή. Και οι δύο διαιτητές θα συμφωνήσουν για τον τρίτο διαιτητή εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση που οι δύο διαιτητές δεν καταφέρουν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τρίτο διαιτητή, αυτός ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Η διαιτητική απόφαση είναι οριστική και δεσμευτική για τα μέρη. Τα μέρη δεσμεύονται αμετάκλητα να μην αμφισβητήσουν την εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης υπό οποιαδήποτε δικαιοδοσία. 

17.7. Η επίσημη έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων έχει συνταχθεί στα Αγγλικά και θα θεωρείται η μόνη δεσμευτική έκδοση. Οποιεσδήποτε εκδόσεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων μεταφρασμένες σε άλλες γλώσσες παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του Χρήστη μέσω αυτόματης μετάφρασης και δεν έχουν νομική βαρύτητα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή σύγκρουσης μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και οποιασδήποτε μεταφρασμένης έκδοσης, η αγγλική έκδοση θα υπερισχύει σε όλα τα θέματα. 

17.8. Αυτά τα T & C τίθενται σε ισχύ στις 1. 8. 2024. 

 

Αρχές της Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Αγαπητέ πελάτη,

εμείς, η Easy Software Group SE, (εφεξής καλούμενη επίσης ως «εμείς» ή «η Εταιρεία μας») σας ενημερώνουμε για τις αρχές και τις διαδικασίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με προσφορά, σύναψη, παροχή και συντήρηση προϊόντων και υπηρεσιών των σχετικών εταιρειών εντός του Ομίλου Easy Software. 

Η εταιρεία μας, ως διαχειριστικό πρόσωπο κατά την έννοια της Ενότητας 79 του νόμου αριθ. Ως εκ τούτου, οι αρχές και οι διαδικασίες για την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλειά τους και την άσκηση των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένων των δεδομένων ορίζονται ενιαία για όλες τις εταιρείες που αποτελούν μέρος του Easy Software Group, ιδίως: 

 • Easy Software Ltd, που εδρεύει στο Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. 
 • Εύκολο Λογισμικό sro, που κατοικεί στο Jugoslávských partyzánů 736 / 34, Τυμπανιστής, 160 00 Praha 6, Τσεχική Δημοκρατία; και  
 • Easy Software LLC, 175 Pearl St. Floors 1-3 Brooklyn, NY 11201 Ηνωμένες Πολιτείες 

(καλούμενες από κοινού ως «Εταιρείες Ομίλου Easy Software»). 

Μπορείτε επίσης να βρείτε τις αναλυτικές πληροφορίες επικοινωνίας και ταυτοποίησης των Εταιρειών του Ομίλου Easy Software στο υποσέλιδο της ιστοσελίδας μας στη διεύθυνση https://www.easysoftware.com/. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις σας σε οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματά μας ή/και μέσω email: info@easysoftware.com. Όταν χρησιμοποιούνται οι όροι «εμείς» ή «η Εταιρεία μας», αυτοί θα ερμηνεύονται επίσης ώστε να περιλαμβάνουν τη σχετική Εταιρεία του Ομίλου Easy Software με την οποία εσείς, ως πελάτης, μπαίνω σε νομική σχέση με.  

Ο σκοπός αυτών των Αρχών είναι να σας δώσουν πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, πώς τα χειριζόμαστε, από ποιες πηγές τα παίρνουμε, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, σε ποιον μπορούμε να παρέχουμε τα δεδομένα, από πού μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ή ποια είναι τα ατομικά σας δικαιώματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Επομένως, διαβάστε προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτών των Αρχών. 

1. Γενικές πληροφορίες

Η Εταιρεία μας υπόκειται σε διάφορες εκ του νόμου υποχρεώσεις σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πελατών με τις οποίες πρέπει να συμμορφωνόμαστε, ιδίως όσο αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων ή την άσκηση οδηγιών/εντολών επίσημης αρχής. Από αυτή την άποψη, δεν θα μπορούσαμε να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθόλου χωρίς να μας δοθούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα πελατών πέρα ​​από το πλαίσιο των εκ του νόμου υποχρεώσεών μας για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών και για να σας απευθύνουμε στοχευμένες προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρειαζόμαστε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για να το κάνουμε. Εάν αποφασίσετε να μην χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας σε αυτές τις περιπτώσεις, τα παρεχόμενα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιοριστούν ή να προσαρμοστούν με άλλο τρόπο, ανάλογα με το εύρος των δεδομένων που δικαιούμαστε να επεξεργαζόμαστε. Κάθε πελάτης ενημερώνεται για το εύρος των περιορισμών ή προσαρμογών. 

Εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, όλα Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ισχύουν επίσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υποψηφίων πελατών, δηλαδή ατόμων με τα οποία είμαστε σε επαφή αλλά δεν έχουμε ακόμη συνάψει συμβατική σχέση, καθώς και πρώην πελατών (εντός των περιόδων διατήρησης δεδομένων όπως καθορίζονται παρακάτω). Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ισχύουν επίσης, σε εύλογο βαθμό, για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων άλλων προσώπων, όσο αφορά με τους οποίους η Εταιρεία έχει ορισμένες υποχρεώσεις ή με τους οποίους η Εταιρεία μας βρίσκεται σε άμεση επαφή χωρίς να έχει συμβατική σχέση (όπως εκπρόσωποι νομικών προσώπων). 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν είναι γενικής νομικής κανονιστικής φύσης, επομένως δεν αποτελούν μέρος οποιασδήποτε συγκεκριμένης σύμβασης (εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά) και ενδέχεται να συμπληρωθούν με λεπτομέρειες σχετικά με μια συγκεκριμένη περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στην αμοιβαία επικοινωνία μας. 

1.1. Αρχές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Ως μέρος της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σεβόμαστε τα υψηλότερα βιομηχανικά πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων και τηρούμε ιδιαίτερα τις ακόλουθες αρχές: 

(α) Επεξεργαζόμαστε πάντα τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν σαφώς και κατανοητό σκοπό, χρησιμοποιώντας καθορισμένα μέσα, με καθορισμένο τρόπο και μόνο για τον απαραίτητο χρόνο όσο αφορά ο σκοπός; επεξεργαζόμαστε μόνο ακριβή προσωπικά δεδομένα των πελατών και διασφαλίζουμε ότι η επεξεργασία τους αντιστοιχεί και είναι απαραίτητη για τον καθορισμένο σκοπό· 

(β) Προστατεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή ασφάλεια των δεδομένων και αποτρέπει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα πελατών, τροποποίηση, καταστροφή ή απώλειά τους, μη εξουσιοδοτημένες μεταφορές, άλλη μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία ή άλλη κατάχρηση ; 

(γ) Σας ενημερώνουμε πάντοτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας να λαμβάνετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις περιστάσεις αυτής της επεξεργασίας καθώς και τα άλλα σας σχετικά δικαιώματα. 

(δ) Στην Εταιρεία μας τηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ένα επίπεδο ασφάλειας που ταιριάζει με όλους τους εύλογα αναμενόμενους κινδύνους. όλα τα άτομα που έρχομαι σε επαφή με τα προσωπικά δεδομένα πελατών υποχρεούνται να τηρούν εμπιστευτικά τις πληροφορίες που αποκτώνται σε σχέση με την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων. 

2. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

2.1. Πληροφορίες για τον Ελεγκτή 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων των προσωπικών σας δεδομένων είναι η σχετική Εταιρεία του Ομίλου Easy Software με την οποία είτε έρχονται σε επαφή με και/ή με το οποίο εσείς μπαίνω σε νομική σχέση με (ie. μέσω αγοράς των αδειών μας).  

Όσον αφορά τον ιστότοπό μας, η Easy Software Ltd., που εδρεύει στο Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, United Kingdom, ID: 08960980 θα θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. 

2.2. Σκοπός και Νομική Βάση της Επεξεργασίας 

2.2.1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή σας 

Αυτό συνήθως αφορά καταστάσεις όπου είστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα ως προϋπόθεση για να μας δώσετε το προϊόν ή την υπηρεσία μας ή όπου έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που αποκτήθηκαν με άλλο τρόπο.  

Βάσει του νόμου, έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας για τους ακόλουθους σκοπούς, ιδίως: 

(i) τη συμμόρφωση με τις νόμιμες γνωστοποιήσεις στις δημόσιες αρχές ή τη συμμόρφωση με άλλους σχετικούς νόμους και διοικητικές ή δικαστικές αποφάσεις· 

(ii) συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αρχειοθέτησης· 

(iii) σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης μαζί σας· 

(iv) το έννομο συμφέρον μας· 

(iv) προστασία δικαιωμάτων και συμφερόντων που προστατεύονται από το νόμο, ιδίως όσον αφορά την επίλυση των οποιαδήποτε και όλα διαφορές, ιδίως για σκοπούς δικαστικών ή άλλων διαφορών. 

2.2.2. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη συγκατάθεσή σας 

Αυτό αφορά ιδιαίτερα περιπτώσεις όπου συμφωνείτε οικειοθελώς ότι επεξεργαζόμαστε τα παρεχόμενα ή με άλλο τρόπο αποκτηθέντα προσωπικά δεδομένα πέρα ​​από τα δεδομένα που ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε ήδη βάσει διαφορετικού νομικού τίτλου. Αυτά υπερβαίνουν το εύρος της φύσης των βασικών υπηρεσιών και ενδέχεται να σας παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Ως εκ τούτου, όχι Η χορήγηση της συγκατάθεσής σας μπορεί να είναι ένας λόγος που εμποδίζει την Εταιρεία μας να σας παρέχει ορισμένες προαιρετικές επικοινωνίες, προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Με βάση τη συγκατάθεσή σας, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: 

(α) συγκεκριμένοι τύποι εξυπηρέτησης πελατών· πρόκειται για δραστηριότητες που δεν ισχύουν για την εκτέλεση σύμβασης ή άλλου νομικού πλαισίου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από το έννομο συμφέρον μας και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (i) έρευνα αγοράς; (ii) παρακολούθηση των ενεργειών των πελατών στον ιστότοπο της Εταιρείας μας σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες (επομένως, αυτός ο σκοπός δεν σχετίζεται με απλή απόκτηση πληροφοριών σχετικά με ενέργειες επισκεπτών στον ιστότοπο της Εταιρείας μας με τη μορφή cookies όπως περιγράφεται παρακάτω στο άρθρο σχετικά με Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας και Κινητές Εφαρμογές). 

(β) η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που είτε (i) δεν σχετίζονται άμεσα με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ήδη προσφέρονται, (ii) δεν παρέχονται ακόμη και/ή έχουν προωθηθεί σε τρίτους με σκοπό την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών τέτοιων τρίτων (συνήθως οι συνεργάτες μας που είτε συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών , είναι συνδεδεμένα με την Εταιρεία (συνήθως εντός της δομής της ομάδας Easy Software) ή/και ενδέχεται να σχετίζονται με τα συμφέροντα των πελατών, ιδίως, αυτό περιλαμβάνει τη διανομή πληροφοριών, την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας μας και άλλων μερών προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται σε συγκεκριμένους πελάτες, όλα μέσω διαφόρων καναλιών, όπως μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικών μέσων (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων που αποστέλλονται σε κινητές συσκευές μέσω αριθμού τηλεφώνου) ή μέσω τηλεφώνου, μέσω ιστότοπου. 

 Σε κάποιο βαθμό, σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία μας δικαιούται επίσης να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες σε πελάτες χωρίς τη συγκατάθεσή τους στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός τους ή ως μέρος της εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων. εάν υπονοείται από το νόμο, θα ενημερωθείτε σχετικά για το δικαίωμά σας να εκφράσετε τη διαφωνία σας με οποιαδήποτε περαιτέρω προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται παραπάνω σε αυτές τις Αρχές. 

Επιπλέον, η Εταιρεία μας μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει ειδικής συγκατάθεσης για (μεμονωμένα): 

(α) χρήση cookies, pixel και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης με τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφονται (λεπτομερώς) στην Πολιτική μας για τα cookies που μπορείτε να βρείτε σε κάθε έναν από τους αντίστοιχους ιστότοπους προϊόντων μας. ή 

(Β) καταγραφή των συναντήσεών μας, κλήσεις και άλλη οπτικοακουστική επικοινωνία και η ακόλουθη χρήση τέτοιων εγγραφών εσωτερικά (ie. εντός του ομίλου εταιρειών Easy Software) για σκοπούς προώθησης της εξυπηρέτησης πελατών μας ή/και άλλων νόμιμων σκοπών (κυρίως έννομου συμφέροντος και εκτέλεσης της σύμβασης). Μπορούμε περαιτέρω χρήση οι ηχογραφήσεις μέσω άλλων εσωτερική ή τρίτο μέρος λύσεις για την αυτοματοποίηση των εσωτερικών μας διαδικασιών για τη βέλτιστη χρήση των πληροφοριών που παρέχετε για να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες. Η συγκατάθεση βάσει αυτής της επιστολής περιλαμβάνει τη συγκατάθεση του ατόμου για εγγραφή κοινόχρηστων οθονών καθώς και οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου που μοιράζεται στις συναντήσεις, καθώς και τα πορτρέτα κάθε ατόμου που περιλαμβάνεται και τις εκφράσεις του (συμπεριλαμβανομένων των λεκτικών) και την περαιτέρω χρήση τους στα προαναφερθέντα σκοποί. Για την αποφυγή αμφιβολιών, εάν το άτομο επιλέξει να μοιραστεί οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, αυτές θα καταγραφούν επίσης και η συγκατάθεση επεκτείνεται και σε αυτές με παρόμοιο τρόπο. Το σχετικό πρόσωπο χορηγεί επίσης στην Εταιρεία άδεια χρήσης του πορτρέτου του που αποτυπώθηκε στην εγγραφή βίντεο με όλους τους τρόπους χρήσης και για χρήση του περιεχομένου της εγγραφής για εσωτερικούς σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Η άδεια χορηγείται για ορισμένο χρονικό διάστημα της διάρκειας της συγκεκριμένης συγκατάθεσης και 12 μήνες μετά την ανάκλησή της και χωρίς εδαφικούς περιορισμούς. Η Εταιρεία μας δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που καταγράφονται από το πραγματικοί πάροχοι λύσεων τρίτων. Θα σας ενημερώσουμε για τα πραγματικά τρίτα μέρη που χρησιμοποιούνται για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών κατόπιν αιτήματος, καθώς μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην Ενότητα 2.5 παρακάτω σχετικά με τους τύπους παραληπτών των δεδομένων σας.  

2.3. Πεδίο εφαρμογής των προσωπικών δεδομένων επεξεργασμένου πελάτη

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στον βαθμό που είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών. Ιδιαίτερα επεξεργαζόμαστε δεδομένα επαφής και ταυτότητας. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εύρος των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων των πελατών αναφέρονται στο Παράρτημα 1 αυτών των Αρχών. 

2.4. Μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η μέθοδος του τρόπου με τον οποίο η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα περιλαμβάνει τόσο χειροκίνητη όσο και αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αλγοριθμικής επεξεργασίας, στα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας μας. Ωστόσο, δεν θα υπόκειστε σε καμία αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ.  

Τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία κυρίως από υπαλλήλους της Εταιρείας μας και, στον βαθμό που απαιτείται, από τρίτους. Πριν από οποιαδήποτε αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτο μέρος, συνάπτουμε πάντα γραπτή συμφωνία με το τρίτο μέρος, η οποία περιέχει τις ίδιες εγγυήσεις σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με αυτές που τηρεί η Εταιρεία μας ή/και τουλάχιστον εγγυήσεις σύμφωνα με την καταστατικές υποχρεώσεις. 

2.5. Οι παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατίθενται ιδιαίτερα στους υπαλλήλους της Εταιρείας μας σε σχέση με την εκτέλεση των επαγγελματικών τους καθηκόντων που απαιτούν εργασία με τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, ωστόσο, πάντα αποκλειστικά στον βαθμό που απαιτείται στην συγκεκριμένη περίπτωση και τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας. 

Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα γνωστοποιούνται σε τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της Εταιρείας μας ή αυτά τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να τεθούν στη διάθεσή τους για άλλους λόγους σύμφωνα με το νόμο. Πριν από οποιαδήποτε αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτο μέρος, συνάπτουμε πάντα γραπτή συμφωνία με το τρίτο μέρος για να ορίσουμε τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όπως περιγράφηκε ήδη παραπάνω. Η Εταιρεία μας προσπαθεί να επιτύχει τις ίδιες εγγυήσεις σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τρίτα μέρη με αυτές που τηρεί η Εταιρεία μας και σύμφωνα με τις σχετικές εκ του νόμου υποχρεώσεις. Εκτός από αυτή τη συμφωνία, η Εταιρεία μας δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες που βρίσκονται σε χώρες που δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον GDPR.  

Με το παρόν μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας με τις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων μερών (τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων μας) στους οποίους ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των παραπάνω σκοπών και όπου είναι απαραίτητο για την ορθή παροχή Υπηρεσιών ή/και την εκπλήρωση άλλων σκοπών που περιγράφονται σε αυτές τις Αρχές:  

 • Διακομιστές και πάροχοι φιλοξενίας. 
 • Λογιστές, Φοροτεχνικοί και Δικηγόροι. 
 • Οι πάροχοι συστημάτων αλληλογραφίας (π.χ Mautic); 
 • Εξωτερικοί πάροχοι συστημάτων (π.χ Smartsupp); 
 • Εσωτερικοί πάροχοι συστημάτων (π.χ Leexi.ai - https://www.leexi.ai/en/ για εγγραφές κλήσεων, Google για reCAPTCHA, κ.λπ.) 
 • Συνεργάτες και εταιρείες εντός του ομίλου (Easy Software Group). 
 • άλλους υπεργολάβους μας που συμμετέχουν στην παροχή Υπηρεσιών σε πελάτες.  

Προς αποφυγή αμφιβολιών, η παραπάνω συναίνεση με τους τύπους των εκτελούντων επεξεργασία δεδομένων σε καμία περίπτωση δεν καταλήγει όλα τις πληροφορίες πελάτη που μεταφέρονται όλα τους επεξεργαστές δεδομένων. Αποτελεί γενική συναίνεση για τη χρήση ορισμένων τύπων επεξεργαστών δεδομένων, ωστόσο, περιορίζεται αποκλειστικά στους τρόπους όπου η χρήση αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιγράφονται σε αυτές τις Αρχές, ie. οι λογιστές της Εταιρείας λαμβάνουν μόνο λογιστικές πληροφορίες, Leexi επεξεργάζεται μόνο τις σχετικές εγγραφές κ.λπ. Πάντα μοιραζόμαστε δεδομένα αποκλειστικά με βάση την ανάγκη να γνωρίζουμε. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία μας δικαιούται, ή άμεσα, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, υποχρεούται να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε: 

 • οι αρμόδιες κρατικές αρχές, τα δικαστήρια και οι αρχές επιβολής του νόμου για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους και για τον σκοπό της εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης· 
 • άλλα μέρη σε βαθμό που προβλέπεται από τη νομοθεσία, όπως σε τρίτους με σκοπό την είσπραξη των απαιτήσεών μας από πελάτες. 

2.6. Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε ξένες χώρες 

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά στην επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας, άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και άλλων χωρών του εξωτερικού όπου εδρεύουν οντότητες της Easy Software Group (ie. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) και οι οποίες είτε μοιράζονται το ίδιο πρότυπο προστασίας προσωπικών δεδομένων με την Τσεχική Δημοκρατία και το Ηνωμένο Βασίλειο είτε παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ότι τα πρότυπα αυτά θα τηρούνται ανεξάρτητα από τις εθνικές νομοθετικές υποχρεώσεις. Ούτε η Εταιρεία μας ούτε οι οντότητες που συμμετέχουν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πελατών αποκαλύπτουν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν αυτές οι εταιρείες ή/και χώρες παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα (συμπεριλαμβανομένου του απορρήτου δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ Πρόγραμμα-πλαίσιο και άλλες αποφάσεις επάρκειας, τυπικές συμβατικές ρήτρες και άλλα μέσα σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων). Σε αυτήν την περίπτωση, ορισμένα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να φύγουν από τον ΕΟΧ και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε διαφορετικές χώρες, ιδίως εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και σε σχέση με τους τρίτους παρόχους μας, επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ie. Google Analytics). 

2.7. Περίοδος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μόνο για ένα χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο όσο αφορά τους σκοπούς της επεξεργασίας. Κατά καιρούς, αξιολογούμε την ύπαρξη ανάγκης επεξεργασίας ορισμένων προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για συγκεκριμένο σκοπό. Μόλις διαπιστώσουμε ότι τα δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για κανέναν από τους σκοπούς για τους οποίους έχουν υποστεί επεξεργασία, καταστρέφουμε τα δεδομένα. Ωστόσο, όσον αφορά ορισμένους σκοπούς επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, έχουμε αξιολογήσει εσωτερικά τον συνήθη όρο χρηστικότητας των προσωπικών δεδομένων, μετά τη λήξη του οποίου αξιολογούμε προσεκτικά την ανάγκη επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων για τον συγκεκριμένο σκοπό. Από την άποψη αυτή, θεωρεί επίσης ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό: 

(α) εκτέλεση συμβάσεων are διεκπεραιώνονται κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της σύμβασης με τον πελάτη· τότε τα σχετικά προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έως και 12 μήνες στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός μας να επικοινωνήσουμε με πελάτες με τους οποίους βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις (εκτός εάν ο πελάτης έχει αντιρρήσεις). 

β) εκτέλεση των συμβάσεων are επεξεργασία κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη· Στη συνέχεια, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έως και 12 μήνες ανάλογα με τη διαδικασία αποβίβασης. 

(γ) το έννομο συμφέρον να συμμετάσχουμε στην υπεράσπιση των δικών μας αξιώσεων καθώς και η προστασία του εαυτού μας έναντι των αξιώσεων των πελατών μας διεκπεραιώνονται για έως και 3 χρόνια μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης για αστικές υποθέσεις και μπορεί να αυξηθεί έως και 15 έτη σε ποινικές υποθέσεις ανάλογα με την παραγραφή· η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατά τη διάρκεια της δικαστικής και άλλης διοικητικής διαδικασίας σχετικά με τέτοιες αξιώσεις· 

(δ) η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ήδη από τον πελάτη υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης· τότε, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έως και 24 μήνες ή έως ότου διατυπωθεί αντίρρηση από τον πελάτη, όποιο νωρίτερα. εάν τα προσωπικά δεδομένα μας γνωστοποιηθούν από τρίτους, ο όρος επεξεργασίας καθορίζεται από τα τρίτα μέρη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον νομικό τίτλο που έχει αποκτήσει το τρίτο μέρος. 

(ε) η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που δεν σχετίζονται άμεσα με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ήδη από τον πελάτη υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη διάρκεια της σχετικής συγκατάθεσης, συνήθως για διάρκεια έως και 2 ετών ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης, όποιο νωρίτερα. 

(στ) η καταγραφή των κλήσεων, συναντήσεων και άλλων επικοινωνιών υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη· στη συνέχεια, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έως και 6 μήνες ή έως ότου τα δεδομένα κατονομαστούν και συγκεντρωθούν ή ανωνυμοποιηθούν·  

(ζ) πελάτης ο οποίος διεκπεραιώνονται κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη· έπειτα, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα μπορούν συνήθως να χρησιμοποιηθούν για έως και 12 μήνες· 

η) συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αρχειοθέτησης are υποβάλλονται σε επεξεργασία για διάρκεια έως και 10 έτη ανάλογα με τις νομικές υποχρεώσεις της σχετικής Εταιρείας του Ομίλου Easy Software.  

2.8. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης 

Σε αυτές τις Αρχές, προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ότι για συγκεκριμένους σκοπούς ενδέχεται να τα επεξεργαστούμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να χορηγήσετε συγκατάθεση στην Εταιρεία μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι έχουμε επίσης το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς χωρίς τη συγκατάθεσή σας (όπως έχει ήδη περιγραφεί παραπάνω). Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα διακόψουμε την επεξεργασία των σχετικών προσωπικών δεδομένων για σκοπούς που απαιτούν τη σχετική συγκατάθεση. Ωστόσο, μπορεί να δικαιούμαστε ή ακόμη και να υποχρεωθούμε να επεξεργαστούμε τα ίδια προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς. 

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ανατρέξτε σε οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματά μας, στείλτε μας μια επιστολή σε οποιαδήποτε από τις Εταιρείες του Ομίλου Easy Software ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: info@easysoftware.com ή μέσω φόρμας στις ιστοσελίδες της Easy Software Group. 

2.9. Πηγές Προσωπικών Δεδομένων 

Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών ιδιαίτερα από: 

(α) οι πελάτες, άμεσα, όπως κατά τη σύναψη συμβάσεων που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας ή/και έμμεσα, όπως κατά τη χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της Εταιρείας από τους πελάτες, ή ως μέρος της λήψης πληροφοριών σχετικά με Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Εταιρείας που διατίθενται στους πελάτες, όπως μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας κ.λπ. 

(β) υποψήφιους πελάτες που ενδιαφέρονται για υπηρεσίες της Εταιρείας μας στο πλαίσιο εκδηλώσεων και εκστρατειών μάρκετινγκ. 

(γ) δικές του δραστηριότητες μέσω επεξεργασίας και αξιολόγησης άλλων προσωπικών δεδομένων των πελατών, ie. κατά την παροχή Υπηρεσιών από τα δικά μας εσωτερικά συστήματα και εργαλεία για σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. 

2.10. Το δικαίωμά σας να ζητάτε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και την προστασία των δικαιωμάτων του πελάτη 

Εάν μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Δικαιούμαστε να απαιτήσουμε εύλογη αποζημίωση που αντιστοιχεί στα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να παρέχουν τέτοιες πληροφορίες. Εάν ανακαλύψετε ή πιστεύετε ότι η Εταιρεία μας ή τρίτο μέρος που συμμετέχει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων το κάνει σε αντίθεση με την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής ή/και σε αντίθεση με το νόμο, ιδίως, εάν Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή, μπορείτε: 

(α) να ζητήσει εξηγήσεις από την Εταιρεία μας ή το τρίτο μέρος που συμμετέχει στην επεξεργασία των δεδομένων· 

β) να ζητήσουν αποκατάσταση της ελαττωματικής κατάστασης · συγκεκριμένα, μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση ή τροποποίηση των προσωπικών δεδομένων. αν χρειαστεί, τα δεδομένα θα αποκλειστούν προσωρινά ή θα καταστραφούν. 

Εάν θεωρήσουμε το αίτημά σας νόμιμο, η Εταιρεία μας ή το τρίτο μέρος που συμμετέχει στην επεξεργασία των δεδομένων θα αφαιρέσει την ελαττωματική κατάσταση δωρεάν και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

2.11. Εταιρεία ως επεξεργαστή προσωπικών δεδομένων 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία μας χειρίζεται επίσης προσωπικά δεδομένα πελατών κατόπιν εξουσιοδότησης άλλου μέρους (άλλου υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων). Για λεπτομερείς πληροφορίες, είναι πάντα απαραίτητο να επικοινωνήσετε με το συγκεκριμένα δεδομένα υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν η Εταιρεία μας είναι εξουσιοδοτημένη να παρέχει πληροφορίες στο συγκεκριμένη περίπτωση. 

Το πιο σημαντικό, η Εταιρεία μας ενεργεί ως επεξεργαστής δεδομένων με εξουσιοδότηση από εσάς, τους πελάτες μας, όπου αυτοί οι πελάτες παρέχουν στην Εταιρεία μας οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τρίτα μέρη που δεν έχουν συμβατική σχέση με την Εταιρεία μας, συνήθως τελικούς χρήστες και πελάτες των πελατών μας καθώς και σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους και τους υπεργολάβους τους που έχουν πρόσβαση στα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο πελάτης μας είναι πλήρως υπεύθυνος (και κατά συνέπεια υπεύθυνος) ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται στην Εταιρεία μας λαμβάνονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία νομίμως, ότι εκπληρώνονται οι νόμιμοι σκοποί επεξεργασίας και μεταφοράς τους στην Εταιρεία μας και ότι τυχόν άλλες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον πελάτη της Εταιρείας μας πληρούνται. Θα αποζημιώσετε και θα κρατήσετε αβλαβή την Εταιρεία μας από και έναντι όλων των εύλογων αξιώσεων, απωλειών, τραυματισμών, ζημιών, επιβαρύνσεων, εξόδων ή εξόδων που προκύπτουν από ή σε σχέση με την εκτέλεση (ή την έλλειψη) των καθηκόντων και των υποχρεώσεών σας , όταν αυτές οι αξιώσεις προκύπτουν από αθέτηση, αμέλεια ή εσκεμμένες ή εσκεμμένες πράξεις ή παραλείψεις σας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στην Εταιρεία μας. 

2.12. Ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και κινητές εφαρμογές 

Εξυπηρέτηση πελατών. Ως μέρος της εξυπηρέτησης πελατών, η Εταιρεία μας αναπτύσσει τεχνολογίες που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και εφαρμογές για κινητά για πρόσβαση και χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Εταιρείας. Ειδικότερα αυτά περιλαμβάνουν υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, τα κοινωνικά δίκτυα και διάφορες εφαρμογές για κινητά. 

Κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, μπορείτε να μας απευθυνθείτε μέσω διαφόρων κοινωνικών δικτύων. Χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα αυτά τα κανάλια επικοινωνίας ως εργαλεία μάρκετινγκ. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας δεν παρέχονται μέσω των κοινωνικών δικτύων αυτήν τη στιγμή. Εάν χρησιμοποιούνται τα κοινωνικά δίκτυα, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις απορρήτου και τις πολιτικές τους για να ενημερωθείτε για το απόρρητό σας και τα σχετικά δικαιώματα που εγγυώνται οι χειριστές και/ή οι πάροχοι τους. Δεν εγγυόμαστε, ούτε θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται από τα σχετικά κοινωνικά δίκτυα ανεξάρτητα. Εκτός εάν είναι απαραίτητο για άλλους σχετικούς σκοπούς, π.χ. εκτέλεση σύμβασης μαζί σας, δεν αποθηκεύουμε τέτοιες επικοινωνίες αλλού (εκτός των λογαριασμών του κοινωνικού δικτύου).  

Μπισκότα. Δεν αποθηκεύουμε cookies στον υπολογιστή σας (με την εξαίρεση του καθαρά λειτουργικά cookies) χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies στο a Πολιτική cookie που υπάρχει σε κάθε σχετικό ιστότοπο προϊόντος. 

2.13. Αρχές 

Αυτές οι Αρχές ισχύουν και ισχύουν από 1.8.2024. Η τρέχουσα έκδοση του Αρχές δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας και είναι επίσης διαθέσιμη στα υποκαταστήματά μας. 

Η επίσημη έκδοση αυτών των Αρχών έχει συνταχθεί στα Αγγλικά και θα θεωρείται η μόνη δεσμευτική έκδοση. Οποιεσδήποτε εκδόσεις αυτών των Αρχών μεταφρασμένες σε άλλες γλώσσες παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του Χρήστη μέσω αυτόματης μετάφρασης και δεν φέρουν κανένα νομικό βάρος. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή σύγκρουσης μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και οποιασδήποτε μεταφρασμένης έκδοσης, η αγγλική έκδοση θα υπερισχύει σε όλα τα θέματα. 

Παράρτημα 1 - Πεδίο εφαρμογής επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων 

Δεδομένα ταυτοποίησης – περιλαμβάνουν δεδομένα όπως όνομα, επώνυμο, ημερομηνία, email, αριθμό τηλεφώνου, εργοδότη ή. αντιπροσωπευόμενη εταιρεία? για πελάτες που είναι φυσικά πρόσωπα – επιχειρηματίες, επίσης το ΑΦΜ και το ΑΦΜ. Άλλα πιθανά δεδομένα αναγνώρισης περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση IP του υπολογιστή που χρησιμοποιείται και αρχεία συγκεκριμένων δεδομένων ελέγχου ταυτότητας που συμφωνούμε να χρησιμοποιήσουμε. 

Δεδομένα επικοινωνίας – όνομα, επώνυμο, διευθύνσεις επικοινωνίας, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις email ή άλλα παρόμοια δεδομένα επικοινωνίας. Άλλα παρόμοια δεδομένα επικοινωνίας μπορεί να είναι η διεύθυνση IP του χρησιμοποιούμενου υπολογιστή και τα αρχεία συγκεκριμένων δεδομένων ελέγχου ταυτότητας που συμφωνούμε να χρησιμοποιήσουμε. 

Δεδομένα συστήματος – αρχεία καταγραφής συστήματος και άλλα τεχνικά, συνήθως ψευδώνυμα, δεδομένα που αποθηκεύονται αυτόματα από τα συστήματά μας ή από το CDN και τους παρόχους φιλοξενίας για να μας προστατεύσουν από πιθανές επιθέσεις.  

Δεδομένα καταγραφής – όνομα, επώνυμο, ψευδώνυμα, αναγνωριστικά λογαριασμού (που σχετίζονται με τον τύπο συνάντησης/κλήσης), καθώς και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα κοινοποιούνται στις συναντήσεις/κλήσεις από τις οποίες ελήφθη η ηχογράφηση. Επεξεργαζόμαστε επίσης τα μεταδεδομένα εγγραφής για λόγους απορρήτου. 

Δεδομένα επικοινωνίας – τυχόν περαιτέρω πληροφορίες που μας αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών που σχετίζονται με οποιονδήποτε από τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτές τις Αρχές. 

Σε περίπτωση που αποσύρετε μια υποβληθείσα αίτηση για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, επεξεργαζόμαστε επίσης την ημερομηνία απόσυρσης της αίτησης μαζί με τα δεδομένα που παρέχονται πριν από την απόσυρση. 

Δεδομένα που προκύπτουν από την εκτέλεση των υποχρεώσεων βάσει συμβάσεων – ανάλογα με τη φύση του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που σχετίζονται με το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Σε αυτήν την κατηγορία, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όπως οι όροι της σύμβασης, τα στοιχεία ταυτότητας του σχετικού προσωπικού και άλλα προσωπικά δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά τις αλληλεπιδράσεις μας. Ειδικότερα αυτά συμπεριλαμβάνω: 

(i) δεδομένα που χρησιμεύουν για την ασφάλεια των επικοινωνιών· 

(ii) αρχεία της προτιμώμενης γλώσσας επικοινωνίας σας, που εκδηλώσατε ενδιαφέρον για ένα προϊόν ή υπηρεσία, τις στρατηγικές σας ή τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας που μας αποκαλύπτονται. 

Προδιαγραφές Υπηρεσίας Υλοποίησης 

1. Γενικές συνθήκες 

Εάν δεν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, όλες οι συναντήσεις παραδίδονται μέσω μιας εικονικής λύσης συνάντησης. Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραστούν μεμονωμένα και θα είναι εξοπλισμένοι με ακουστικά. 

Το πεδίο εφαρμογής των πακέτων βασίζεται στην καλύτερη εμπειρία μας. Συνήθως αυτό είναι ένα ελάχιστο πεδίο εφαρμογής. Ωστόσο, κάθε υλοποίηση είναι μοναδική και ως εκ τούτου απαιτείται μερικές φορές επιπλέον χρόνος, λόγω συγκεκριμένων απαιτήσεων πελατών. Οι σύμβουλοι Easy Project μπορούν να παράσχουν αναφορά για το χρόνο που παρέχεται κατόπιν αιτήματος. 

Εάν δεν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, η εφαρμογή παρέχεται στα αγγλικά. όλα τα έγγραφα και τα γραπτά τεκμήρια θα παραδοθούν στα αγγλικά. 

2. Γενικές προμήθειες 

2.1. Νέες εκδόσεις εφαρμογών 

Αναπτύσσουμε και βελτιώνουμε συνεχώς την εφαρμογή. Νέες εκδόσεις κυκλοφορούν στους ακόλουθους κύκλους: 

 • Μια νέα έκδοση κυκλοφορεί κάθε τρεις μήνες 
 • Η ανάπτυξη μιας νέας έκδοσης έχει παγώσει ένα μήνα πριν από την απελευθέρωσή της, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί 
 • Οι διορθώσεις σφαλμάτων εκδίδονται κάθε 14 ημέρες 

Οι προτάσεις σας σχετικά με την ανάπτυξη εφαρμογών θα εφαρμοστούν σε περιπτώσεις που είναι επωφελείς η πλειονότητα των των πελατών μας και σε συμμόρφωση με τη στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων μας. Στόχος μας είναι να κάνουμε τη διαχείριση έργων ευκολότερη. 

2.2. Διαδικασία συνεργασίας 

Εκτιμούμε την ανοικτή επικοινωνία. Εισάγουμε μια αμοιβαία διαδικασία εφαρμογής νέου λογισμικού στην εταιρεία σας. Πιστεύουμε ότι είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές αν μοιραζόμαστε ανοικτά και έγκαιρα τις σημαντικές πληροφορίες. 

Η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικών συναντήσεων, τηλεφωνικών κλήσεων και προσωπικών συναντήσεων. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εφαρμογής απαιτείται αμοιβαία επικοινωνία σε επιχειρησιακό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, κάθε κόμμα πρέπει να αντιδρά γρήγορα όταν επικοινωνεί με τους ομολόγους του. Συνήθως είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε εντός δύο εργάσιμων ημερών. 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ο σύμβουλος θα συνεργαστεί με τα άλλα εσωτερικά τμήματα μας. Οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που δεν σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση θα σας παραδοθούν από την ομάδα υποστήριξής μας. Εάν υπάρχει ανάγκη για παρέμβαση στον εξυπηρετητή του πελάτη ή σε άλλη διαβούλευση που σχετίζεται με το διακομιστή, η επικοινωνία θα διαβιβαστεί στους ειδικούς υποστήριξης διακομιστών. Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με το έργο των υπηρεσιών υποστήριξης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, συμβουλευτείτε τον σύμβουλό σας. Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς. 

2.3. Προπληρωμένα MANDAYS (MD) και αναφορά του χρόνου που δαπανήθηκε 

Οι πληροφορίες για τον αριθμό των προπληρωμένων MANDAYS βρίσκονται στον εισαγωγικό πίνακα αυτού του πρωτοκόλλου. Η υλοποίηση πραγματοποιείται συνήθως εξ αποστάσεως. Αν προτιμάτε προσωπικά συναντήσεις είναι δυνατή η τακτοποίησή τους στα γραφεία Easy Software. Εάν προτιμάτε να κανονίσετε συναντήσεις στις εγκαταστάσεις σας, μπορείτε να καλύψετε τα έξοδα μετακίνησης από τον προπληρωμένο προϋπολογισμό (το πεδίο εφαρμογής). Τα έξοδα ταξιδίου ενδέχεται επίσης να τιμολογηθούν χωριστά. Χρεώνουμε όλο το χρόνο που αφιερώνεται στο ταξίδι από/προς τις εγκαταστάσεις του πελάτη από τον σύμβουλο. Οι προπληρωμένες ώρες διαβούλευσης πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός 6 μηνών από την πρώτη επαφή με τον εξουσιοδοτημένο σύμβουλο. 

Οι αναφορές δαπανών χρόνου αποστέλλονται συνήθως στον πελάτη όταν δαπανάται περίπου το ήμισυ της εφαρμογής MANDAYS από τον προπληρωμένο προϋπολογισμό και στη συνέχεια, όταν μένουν οι τελευταίες ώρες. Ένας σύμβουλος παρέχει, ξεχωριστά από την αναφορά χρόνου, μια πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να περάσετε τις υπόλοιπες ώρες. 

Η υλοποίηση αποτελείται από τις ακόλουθες φάσεις. Το άθροισμα του χρόνου που δαπανάται σε κάθε φάση ισούται με τον συνολικό προπληρωμένο προϋπολογισμό του MANDAYS. Η χαμηλότερη τιμή χρόνου που χρεώνεται στον πελάτη είναι 0,25 ώρα. 

 • Αρχική ανάλυση 
 • Αρχική συνάντηση στο διαδίκτυο 
 • Διαμόρφωση της εφαρμογής (η προσπάθεια εργασίας εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των απαιτήσεων στις ρυθμίσεις) 
 • Εκπαίδευση 
 • Πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση 
 • Υποστήριξη κατά την υλοποίηση και δοκιμή κατά την υλοποίηση (ηλεκτρονικά μηνύματα, τηλεφωνήματα) 

Συγκεκριμένα, οι ακόλουθες δραστηριότητες καλύπτονται από το MANDAYS από τον προπληρωμένο προϋπολογισμό: 

 • Ώρα του συμβούλου που ξοδεύεται για την υλοποίησή σας, διαμορφώνοντας την αίτησή σας 
 • Ανάλυση των απαιτήσεων σας 
 • Εσωτερικές διαβουλεύσεις για τις απαιτήσεις σας 
 • Απαιτούμενες διαβουλεύσεις 
 • Σχεδίαση διαφορετικών σεναρίων σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των απαιτήσεών σας 
 • Προετοιμασία και επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου εφαρμογής 
 • Συνεδριάσεις σχετικά με την εφαρμογή και τηλεφωνικές κλήσεις 
 • Εκπαίδευση 
 • Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον σύμβουλο 
 • Οργάνωση, προγραμματισμός και προγραμματισμός των συναντήσεων 
 • Συντονισμός των εσωτερικών τμημάτων εάν απαιτείται η συμμετοχή τους (Υποστήριξη, ειδικός διακομιστών) 
 • Χρόνος του συμβούλου που δαπανάται για το ταξίδι (εκτός εάν καταβάλλεται χωριστά, βλέπε την πρώτη παράγραφο) 
 • Διαχείριση του σχεδίου υλοποίησης 
 • Εάν κάποια συμπεριφορά του συστήματος αναφέρεται ως σφάλμα, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι είναι σωστή, ο χρόνος του συμβούλου που δαπανάται για να αντιμετωπίσει αυτό το αίτημα καλύπτεται επίσης από τον προϋπολογισμό 
 • Εργασία ειδικών διακομιστών στον διακομιστή σας 
 • Εργασία ειδικών διακομιστών που ασχολούνται με τα αιτήματά σας 

Οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν καλύπτονται από τον προπληρωμένο προϋπολογισμό και συνεπώς δεν καταβάλλονται από τον πελάτη: 

 • Εργασία της ομάδας υποστήριξης 
 • Προσδιορισμός πιθανών σφαλμάτων 

2.4. Αύξηση του προπληρωμένου προϋπολογισμού 

Είναι δυνατή η αύξηση του προϋπολογισμού των προπληρωμένων MANDAYS μόνο μετά την επιβεβαίωσή σας. Η αύξηση του προπληρωμένου προϋπολογισμού είναι συνήθως απαραίτητη για τους ακόλουθους λόγους: 

 • Αποδεικνύεται, μετά την εισαγωγική ανάλυση, ότι η αρχική εκτίμηση της εφαρμογής MANDAYS ήταν πολύ χαμηλή. Ο σύμβουλος θα σας παράσχει μια ενημερωμένη εκτίμηση των δραστηριοτήτων που πρέπει να γίνουν για να ανταγωνιστεί την εφαρμογή. Το σχέδιο αυτό θα δείξει επίσης ποιες δραστηριότητες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή (MANDAYS) από ό, τι είχε αρχικά εκτιμηθεί 
 • Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για το χρόνο που περνάτε συχνότερα από ό, τι στην παραπάνω παράγραφο. 
 • Δεν είναι δυνατή η υλοποίηση των απαιτήσεών σας στην τυποποιημένη διεπαφή εφαρμογών, επομένως απαιτείται προσαρμοσμένη ανάπτυξη. 
 • Η υποστήριξη στον διακομιστή σας δεν λήφθηκε υπόψη για την εκτίμηση της εφαρμογής MANDAYS αλλά είναι ωστόσο είναι απαιτείται. 
 • Απαιτείται πρόσθετη εκπαίδευση (η οποία δεν υπολογίστηκε στην αρχική εκτίμηση) 
 • Διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υλοποίησης ότι ο αριθμός των προπληρωμένων MANDAYS δεν επαρκεί για να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις σας.


Προηγούμενη έκδοση:

Όροι και Προϋποθέσεις – 07-2017

Δοκιμάστε το Easy Project σε δωρεάν δοκιμή 30 ημερών

Πλήρεις δυνατότητες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας, στη γεωγραφική σας τοποθεσία